Menu
Zamknij

Bankowość elektroniczna w Polsce (opr. miękka)

Psychologia

Opis

Ban­ko­wość elek­tro­nicz­na to z jed­nej stro­ny usłu­gi zwią­za­ne z do­stępem do kon­ta ban­ko­we­go przez In­ter­net, z dru­giej zaś kar­ty płat­ni­cze. W Pol­sce jest ok. 18 mln kont ban­ko­wych, do któ­rych po­sia­dacze ma­ją do­stęp za po­śred­nic­twem sie­ci (przy czym osób ko­rzy­sta­ją­cych ak­tyw­nie z ta­kich kont jest po­nad 10 mln). Z ko­lei kart płat­ni­czych, bę­dą­cych w po­sia­daniu użyt­kow­ni­ków, jest po­nad 32 mln. Na szcze­gól­ną uwa­gę w tym za­kre­sie za­słu­gu­je fakt, że jesz­cze czte­ry la­ta te­mu (2008 rok) wy­da­nych kart z mi­kro­pro­ce­so­rem by­ło 5,6 mln, zaś obec­nie jest ich ok. 23,5 mln, co nie­wąt­pli­wie zwięk­sza bez­pie­czeń­stwo za­wie­ra­nych w ten spo­sób trans­ak­cji. Do­dat­ko­wo, co­raz wię­cej kart płat­ni­czych po­sia­da funk­cję płat­no­ści zbli­że­nio­wej - jest ich ok. 10 mln.Ce­lem książ­ki jest ana­li­za ob­sza­ru ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej w Pol­sce, a także zwró­ce­nie uwa­gi, ja­kie czyn­ni­ki ma­ją wpływ na ko­rzy­sta­nie poprzez wykorzystan­kow­ni­ków z ka­na­łu ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej, a ja­kie sta­no­wią ba­rie­rę w tym za­kre­sie.Ek­spo­nu­jąc zna­cze­nie ban­ko­wo­ści elek­tro­nicz­nej w Pol­sce, w książ­ce pod­ję­to pró­bę od­po­wie­dzi na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia:- Ja­kie są kosz­ty obie­gu go­tów­ko­we­go i któ­re podmio­ty w Pol­sce mo­gły­by za­osz­czę­dzić w tym wzglę­dzie wpro­wa­dza­jąc roz­li­cze­nia bez­go­tów­ko­we?- Ja­kie są po­wo­dy ko­rzy­sta­nia przez Po­la­ków z go­tów­ki?- Ja­ka jest śred­nia war­tość po­je­dyn­czej trans­ak­cji kar­tą de­be­to­wą?- Dla­cze­go w ostat­nich 2-3 la­tach wy­stą­pił tak gwał­tow­ny wzrost licz­by wy­da­nych kart płat­ni­czych wy­po­sa­żo­nych w pa­sek ma­gne­tycz­ny i mi­kro­pro­ce­sor?- Ilu in­dy­wi­du­al­nych klien­tów ban­ków ma pod­pi­sa­ną umo­wę do­ty­czą­cą usług ban­ko­wo­ści in­ter­ne­to­wej, a ilu fak­tycz­nie z tych usług ko­rzy­sta?Pu­bli­ka­cja ta jest skie­ro­wa­na do stu­den­tów kie­run­ków eko­no­mia, fi­nan­se i ban­ko­wość, jak rów­nież osób zaj­mu­ją­cych się przed­sta­wio­ny­mi aspek­ta­mi w wy­mia­rze prak­tycz­nym.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Psychologia, Stabilność systemu finansowego instytucje, instrumenty, uwarunkowania (opr. miękka)
od 34 50

1 oferta

Stabilność systemu finansowego instytucje, instrumenty, uwarunkowania (opr. miękka)

 • ISBN 9788375565119 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Redakcja: Alińska Agnieszka, Pietrzak Bogusław 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 510 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Psychologia, Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym (opr. miękka)
od 52 08

2 oferty

Wypłaty dla akcjonariuszy a wycena akcji na rynku kapitałowym (opr. miękka)

 • ISBN 9788375564846 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Horbaczewska Bożena 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 336 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Psychologia, Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem (opr. miękka)
od 52 81

2 oferty

Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem (opr. miękka)

 • ISBN 9788375560350 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Jaworski Jacek 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 292 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Psychologia, Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu - CeDeWu DARMOWA DOSTAWA KIOSK RUCHU (opr. miękka)
od 41

2 oferty

Rozwój społeczno-gospodarczy w dobie kryzysu - CeDeWu DARMOWA DOSTAWA KIOSK RUCHU (opr. miękka)

 • ISBN 9788375565027 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 236 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Psychologia, Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie (opr. miękka)
od 29 95

2 oferty

Zarządzanie ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie (opr. miękka)

 • ISBN 9788360089903 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Kalinowski Marcin 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 124 
 • Rok wydania 2007 
Porównaj
Psychologia, Ryzyko inwestycyjne Analiza polskiego rynku akcji (opr. miękka)
od 29 50

1 oferta

Ryzyko inwestycyjne Analiza polskiego rynku akcji (opr. miękka)

 • ISBN 9788375563245 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Feder-Sempach Ewa 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 198 
 • Rok wydania 2011 
Porównaj
Psychologia, Strategie produktowe Różnicować czy upodabniać (opr. miękka)
od 54 50

2 oferty

Strategie produktowe Różnicować czy upodabniać (opr. miękka)

 • ISBN 9788375564051 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Kusztelak Przemysław 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 258 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Psychologia, Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych (opr. miękka)
od 41 84

2 oferty

Creditmetrics a portfel kredytów zagrożonych (opr. miękka)

 • ISBN 9788360089743 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Langner Agnieszka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 178 
 • Rok wydania 2007 
Porównaj
Psychologia, Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu (opr. miękka)
od 46 91

2 oferty

Globalne rynki finansowe w dobie kryzysu (opr. miękka)

 • ISBN 9788375562033 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo CeDeWu 
 • Ilość stron 288 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj