Menu
Zamknij

zarządzanie wiedzą

E-booki

Opis

Tytuł Zarządzanie wiedzą Autorzy Dariusz Jemielniak, Andrzej K. Koźmiński Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-3583-6 Rok wydania 2012 liczba stron 496 Format pdf Spis treści Wstęp
str. 11

1. Zarządzanie wiedzą. Podstawowe pojęcia
str. 21

Przyczyny popularności zarządzania wiedzą
str. 21

Wiedza jako zasób
str. 23

Co to jest wiedza
str. 24

warianty wiedzy
str. 24

Uczenie się
str. 26

Innowacje
str. 27

Tematy do dyskusji
str. 28

Jak to się robi w 3M?
str. 28

Paul Revere
str. 29

Studium przypadku
str. 31

Volga-Dnepr Airlines
str. 31

Podstawowe pojęcia
str. 39

Krzyżówka
str. 40

Bibliografia
str. 41

2. Społeczeństwo wiedzy. Rys historyczny
str. 43

pomiędzy filozofem a rzemieślnikiem
str. 43

Od cechu do politechniki
str. 44

Przedsiębiorcy wiedzy
str. 47

Społeczeństwo wiedzy
str. 50

Kooperacja R&D
str. 58

Bruksela? Mamy problem...
str. 62

Podstawowe pojęcia
str. 68

Krzyżówka
str. 69

Bibliografia
str. 70

3. Cele zarządzania wiedzą
str. 71

Wprowadzenie
str. 71

Wiedza jako produkt. Tworzenie wiedzy
str. 73

Wiedza jako zasób. Gromadzenie i dzielenie się wiedzą
str. 80

Wiedza jako ograniczenie. Budowa uczącej się organizacji
str. 86

Tematy do dyskusji
str. 92

Partner czy konkurent
str. 92

Przejęcie wiedzy
str. 93

Zarządzanie wiedzą w strategii producenta
str. 94

Redukcja zatrudnienia
str. 95

Kosmetyki oparte na wiedzy
str. 96

Drużyna Pierścienia
str. 96

Studium przypadku
str. 97

Ofiary czy zombie?
str. 97

Podstawowe pojęcia
str. 101

Krzyżówka
str. 102

Bibliografia
str. 103

4. Transfer technologii i wiedza utajona
str. 105

Wprowadzenie
str. 105

Przyczyny i cele transferu technologii w przedsiębiorstwach
str. 108

Kierunki transferu technice
str. 109

Problemy związane ze skutecznym transferem technologii
str. 112

Spin-outs: transfer technice przez tworzenie nowych przedsiębiorstw
str. 116

Od pomysłu do biznesu
str. 119

Finansowanie rozwoju firm typu spin-out
str. 122

Transfer technice z firm albo jednostek badawczych do firm produkcyjnych
str. 129

Formy transakcji: licencja, joint venture i przejęcie spółki nowoczesnej
str. 134

Ochrona wiedzy technologicznej
str. 136

Studium przypadku
str. 139

Splashpower
str. 139

Podstawowe pojęcia
str. 143

Krzyżówka
str. 144

Bibliografia
str. 145

5. Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu wiedzą
str. 147

Kultura organizacyjna a zarządzanie wiedzą
str. 147

Kultura jako we wnętrzuorganizacyjny rynek wiedzy
str. 150

Uczenie się organizacji w perspektywie kultury
str. 152

Kultury utrudniające i sprzyjające zarządzaniu wiedzą
str. 154

Transformacja kultury: w kierunku kultury przychylnej wiedzy
str. 160

Studium przypadku
str. 162

Zarząd samorządu studentów w Niepaństwowej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości
str. 162

Zarząd samorządu studentów w roku akademickim 2004/2005
str. 164

Podstawowe pojęcia
str. 173

Krzyżówka
str. 174

Bibliografia
str. 175

6. Systemy i struktury gromadzenia i rozpowszechniania wiedzy
str. 176

Wprowadzenie
str. 176

Strategia kodyfikacji wiedzy
str. 178

Kodyfikacja - przykład pracy handlowca
str. 178

Kodyfikacja - przykład zarządzania projektami
str. 180

Kodyfikacja - przykład wiedzy o sposobach pracy
str. 182

Dokumenty i bazy wiedzy
str. 185

Ochrona własności intelektualnej
str. 189

Stanowisko dyrektora wiedzy
str. 194

Problemy strategii kodyfikacji
str. 195

Strategia personalizacji wiedzy
str. 196

Personalizacja - przykład wprowadzania nowego pracownika
str. 196

Komunikacja i współpraca w organizacji
str. 197

Identyfikacja organizacyjnych ekspertów
str. 199

Rozwiązania wspierające personalizację
str. 205

Tematy do dyskusji
str. 207

Kodyfikacja w projekcie
str. 207

Doświadczenia polskich polityków
str. 207

Wiedza producenta szkoleniowej
str. 209

Mylić się jest rzeczą ludzką
str. 210

Porady Dilberta
str. 211

Studium przypadku
str. 212

teraz już wiemy, czego nie wiedzieliśmy
str. 212

Podstawowe pojęcia
str. 216

Krzyżówka
str. 217

Bibliografia
str. 218

7. Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia. Wywiad gospodarczy. Relacje z partnerami oparte na wiedzy
str. 220

Wprowadzenie
str. 220

Pozyskiwanie informacji z otoczenia: brak danych kontra informacyjny szum
str. 221

Otoczenie organizacji
str. 223

Źródła wiedzy w otoczeniu i o otoczeniu
str. 225

Porządkowanie danych
str. 226

Wywiad gospodarczy
str. 227

rodzaje wywiadu gospodarczego
str. 229

Wywiad a szpiegostwo gospodarcze
str. 231

Relacje z partnerami oparte na wiedzy
str. 232

Studium przypadku
str. 234

Grupa ITI
str. 234

Podstawowe pojęcia
str. 243

Krzyżówka
str. 244

Bibliografia
str. 245

8. Pomiar i wycena zasobów wiedzy
str. 246

Klasyfikacje kapitału intelektualnego
str. 246

Zasoby wiedzy a rachunkowość
str. 248

Odbiorcy informacji o zasobach wiedzy, czyli interesariusze przedsiębiorstwa
str. 252

Kto potrzebuje danych o kapitale intelektualnym marki
str. 252

Zakres informacji znacznych z punktu widzenia różnych interesariuszy
str. 254

Przegląd wybranych modeli pomiaru kapitału intelektualnego
str. 255

Modele pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego na podstawie karty wyników
str. 259

Modele pomiaru i wyceny kapitału intelektualnego za pomocą wskaźników finansowych
str. 276

Tematy do dyskusji
str. 283

Ile warta jest producent?
str. 283

Banki vs. Fundusze venture capital
str. 284

Czy można wyceniać człowieka...?
str. 286

Ochrona własności intelektualnej a dostęp do leków ratujących życie
str. 286

Monitor aktywów intelektualnych producenta Infosys
str. 287

Studium przypadku
str. 289

Przedsiębiorstwo ABC
str. 289

Patent na jogę...?
str. 292

Podstawowe pojęcia
str. 296

Krzyżówka
str. 298

Bibliografia
str. 299

9. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą
str. 302

Wprowadzenie
str. 302

System informatyczny
str. 302

System informatyczny a system zarządzania wiedzą
str. 303

Typologie systemów informatycznych wspierających zarządzanie wiedzą
str. 305

Przegląd systemów informatycznych wspierających zarządzanie wiedzą
str. 307

Business Intelligence
str. 307

Systemy obiegu zadań i zarządzania procesami
str. 309

Systemy zarządzania dokumentami i rekordami
str. 312

Systemy pracy grupowej
str. 315

Systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM)
str. 316

Portale
str. 318

Mechanizmy wyszukiwania i indeksowania
str. 321

Technologie społeczne
str. 323

Podsumowanie
str. 328

Tematy do dyskusji
str. 329

Niepotrzebny katalog kompetencji
str. 329

Czerpiąc z wcześniejszych doświadczeń
str. 330

Spontaniczne wykorzystanie technice społecznych
str. 331

Wiedza w spadku
str. 332

Studium przypadku
str. 333

Intranetowa skarbnica wiedzy
str. 333

Podstawowe pojęcia
str. 335

Krzyżówka
str. 336

Bibliografia
str. 337

10. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą
str. 338

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji opartej na wiedzy
str. 338

Architektura zasobów ludzkich w organizacji zarządzającej wiedzą - ujęcie modelowe
str. 342

Główne komponenty architektury zasobów ludzkich w organizacji zarządzającej wiedzą
str. 347

Pozyskiwanie pracowników w organizacji opartej na wiedzy
str. 347

Motywowanie pracowników w procesie zarządzania wiedzą
str. 348

Rozwój pracowników wiedzy
str. 351

Studium przypadku
str. 354

Szkolenia w ComputerLandzie
str. 354

Podstawowe pojęcia
str. 357

Krzyżówka
str. 358

Bibliografia
str. 359

11. Zadania liderów w stymulowaniu kreatywności i w zarządzaniu wiedzą
str. 361

Wprowadzenie
str. 361

Przywództwo jako zasób organizacyjny
str. 362

Jak rozwijać przywództwo w organizacji?
str. 364

Zadania liderów w zarządzaniu wiedzą
str. 364

Dyrektor ds. Wiedzy
str. 366

Rekrutacja i rozwój liderów
str. 369

Przywództwo transformacyjne
str. 370

Tworzenie przestrzeni dla kreatywności
str. 371

Kreatywność a zarządzanie
str. 372

Czym jest kreatywność
str. 373

Kreatywność w pracy - wyzwanie dla zarządzania
str. 373

Kreatywność w grupie
str. 377

Bariery kreatywności w zespole
str. 378

Twórcze konflikty
str. 381

Studium przypadku
str. 384

Malinowski Mikro-holding
str. 384

Podstawowe pojęcia
str. 391

Krzyżówka
str. 392

Bibliografia
str. 393

12. Pracownicy intelektualni. Profesjonalizacja wiedzy
str. 394

Transformacja od człowieka organizacji do pracownika intelektualnego
str. 394

Pracownicy intelektualni
str. 395

klasyczne profesje
str. 395

"Nowi" pracownicy intelektualni
str. 396

Wspólnoty praktyków
str. 402

Profesjonalizacja wiedzy
str. 405

Nowa definicja profesjonalisty
str. 405

Profesjonalizacja wiedzy na poziomie jednostki
str. 407

Profesjonalizacja wiedzy na poziomie zespołu
str. 409

Tematy do dyskusji
str. 411

Myśl... Do przemyślenia
str. 411

Orkiestra
str. 412

fachowa drużyna
str. 413

Dziwaczne metody zarządzania kreatywnością
str. 414

"przełomowe" spotkanie
str. 415

Test
str. 416

Podstawowe pojęcia
str. 418

Krzyżówka
str. 420

Bibliografia
str. 421

13. Wiedza i refleksja - podejście action research
str. 423

Historyczne fundamenty
str. 423

Obecne koncepcje postrzegania wiedzy
str. 425

Wiedza a proces zdobywania umiejętności
str. 429

Zmiana a sposoby uczenia się
str. 431

Tematy do dyskusji
str. 434

W poszukiwaniu kompetencji
str. 434

Zmiany nie za każdym razem planowane
str. 435

dobór
str. 436

Studium przypadku
str. 436

LOT Catering
str. 436

Podstawowe pojęcia
str. 442

Krzyżówka
str. 443

Bibliografia
str. 444

14. Wyzwania zarządzania wiedzą
str. 446

Wprowadzenie
str. 446

charakterystyczne problemy inicjatyw zarządzania wiedzą
str. 447

Wiedza, informacja a informacje
str. 448

Ograniczenia kodyfikacji wiedzy
str. 448

Wiedza i władza
str. 450

Zalew danych
str. 451

Błędy decyzyjne
str. 452

Wiedza jako źródło problemów
str. 455

Zarządzanie wiedzą jako moda
str. 457

Tematy do dyskusji
str. 461

Klient nasz pan
str. 461

Lepiej nie wiedzieć?
str. 462

cena wiedzy
str. 463

1000 procent normy
str. 464

Wiedza kluczem do sukcesu
str. 464

Studium przypadku
str. 466

Upadek Iridium
str. 466

Podstawowe pojęcia
str. 468

Krzyżówka
str. 469

Bibliografia
str. 470

Rozwiązania krzyżówek
str. 473

Indeks
str. 479

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

E-booki, ochotnicze straże pożarne. komentarz
od 104 50

1 oferta

ochotnicze straże pożarne. komentarz

 • ISBN 9788383283937 
 • Autor Dariusz Kala 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
 • Rok wydania 2023 
Porównaj
E-booki, granice wykładni prawa. znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni
od 52 63

1 oferta

granice wykładni prawa. znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni

 • ISBN 9788326418662 
 • Autor Spyra Tomasz 
 • Wydawnictwo Kluwer SA Wolters 
 • Ilość stron 282 
 • Rok wydania 2006 
Porównaj
E-booki, blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym
od 80 75

1 oferta

blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym

 • ISBN 9788326490125 
 • Autor Ariadna H. Ochnio 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
Porównaj
E-booki, Leo von petrażycki und die rechtswissenschaft der gegenwart - tomasz giaro (pdf)
od 80 75

1 oferta

Leo von petrażycki und die rechtswissenschaft der gegenwart - tomasz giaro (pdf)

 • ISBN 9788381877817 
 • Autor Tomasz Giaro 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
Porównaj
E-booki, Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy - Małgorzata Sidor-Rządkowska
od 59 20

1 oferta

Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy - Małgorzata Sidor-Rządkowska

 • ISBN 9788326428029 
 • Autor Małgorzata Sidor-Rządkowska 
 • Wydawnictwo Kluwer SA Wolters 
 • Ilość stron 220 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
E-booki, kontrola zarządcza w rachunkowości budżetowej. planowanie i zarządzanie ryzykiem
od 104 50

1 oferta

kontrola zarządcza w rachunkowości budżetowej. planowanie i zarządzanie ryzykiem

 • ISBN 9788382867916 
 • Autor Ireneusz Rosiek 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
E-booki, [EBOOK] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - Ewa Bończak-Kucharczyk
od 245 95

1 oferta

[EBOOK] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - Ewa Bończak-Kucharczyk

 • ISBN 9788383287423 
 • Autor Ewa Bończak-Kucharczyk 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
Porównaj
E-booki, kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki szpitali publicznych. ujęcie modelowe
od 104 50

1 oferta

kontrola menedżerska i jej wpływ na wyniki szpitali publicznych. ujęcie modelowe

 • ISBN 9788382864779 
 • Autor Roman Lewandowski,Roman Andrzej Lewandowski 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
Porównaj
E-booki, metodyka pracy i odpowiedzialność zawodowa mediatora w postępowaniu mediacyjnym.
od 128 25

1 oferta

metodyka pracy i odpowiedzialność zawodowa mediatora w postępowaniu mediacyjnym.

 • ISBN 9788382862645 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.