Menu
Zamknij

system prawa karnego procesowego. tom iv. dopuszczalność procesu

E-booki

Opis

Tytuł System Prawa Karnego Procesowego. Tom IV. Dopuszczalność cyklu Autorzy Piotr Hofmański, Arkadiusz Lach, Maria Jeż-Ludwichowska Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-9040-8 Rok wydania 2015 ilość stron 1148 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 17

Wykaz podstawowej literatury podawanej wyłącznie w zapisie skróconym | str. 23

Wprowadzenie | str. 33

ROZDZIAŁ 1. Warunki dopuszczalności procesu - zagadnienia ogólne | str. 37

1. Geneza i rozwój nauki o przesłankach procesowych | str. 40

1.1. Ukształtowanie się nauki o przesłankach procesowych (Prozessvoraussetzungen) na gruncie niemieckiego progresywnania cywilnego i cyklu karnego | str. 40

1.2. Rozwój nauki o przesłankach procesowych w polskim procesie karnym | str. 49

2. Wzajemny stosunek pojęcia warunków dopuszczalności cyklu i pojęcia przesłanek cyklu | str. 52

3. Wzajemny stosunek pojęcia przesłanek procesu (warunków dopuszczalności procesu) i podstawy faktycznej procesu | str. 65

4. Funkcje systemu warunków dopuszczalności procesu | str. 81

5. Typy (klasyfi kacja) warunków dopuszczalności cyklu | str. 85

5.1. Uwagi ogólne | str. 85

5.2. Warunki (przesłanki) pozytywne i negatywne | str. 86

5.3. Kategoryzacja warunków (przesłanek) ze względu na zasięg oddziaływania na płaszczyźnie etapów cyklu | str. 88

5.4. Warunki (przesłanki) ogólne i szczególne | str. 90

5.5. Warunki (przesłanki) materialne, mieszane i formalne | str. 92

5.6. Warunki (przesłanki) abstrakcyjne i potężne oraz bezwzględne i względne | str. 96

6. Zbieg negatywnych warunków dopuszczalności cyklu | str. 100

6.1. Uwagi ogólne | str. 100

6.2. Zbieg negatywnych materialnych warunków dopuszczalności cyklu | str. 101

6.3. Zbieg negatywnych formalnych warunków dopuszczalności procesu | str. 102

6.4. Zbieg negatywnych materialnych i formalnych warunków dopuszczalności cyklu | str. 104

7. Procesowe skutki negatywnych warunków dopuszczalności cyklu | str. 106

7.1. Uwagi ogólne | str. 106

7.2. Procesowe skutki negatywnych warunków dopuszczalności cyklu przed wszczęciem nowoczesnania | str. 108

7.3. Procesowe skutki negatywnych warunków dopuszczalności procesu w progresywnaniu przygotowawczym | str. 111

7.4. Procesowe skutki negatywnych warunków dopuszczalności procesu w progresywnaniu sądowym | str. 116

ROZDZIAŁ 2. Formalne pozytywne warunki dopuszczalności cyklu | str. 125

1. Podsądność sprawy polskim sądom karnym | str. 138

1.1. Istota i zakres podsądności | str. 139

1.2. Wyłączenia podsądności | str. 160

1.2.1. Uwagi ogólne | str. 160

1.2.2. Immunitet dyplomatyczny | str. 163

1.2.2.1. Istota immunitetu dyplomatycznego | str. 163

1.2.2.2. Zakres podmiotowy immunitetu dyplomatycznego | str. 165

1.2.2.3. Zakres przedmiotowy immunitetu dyplomatycznego | str. 174

1.2.2.4. Procesowe skutki obowiązywania immunitetu dyplomatycznego | str. 177

1.2.3. Immunitet konsularny | str. 179

1.2.3.1. Istota immunitetu konsularnego | str. 179

1.2.3.2. Zakres podmiotowy immunitetu konsularnego | str. 183

1.2.3.3. Zakres przedmiotowy immunitetu konsularnego | str. 185

1.2.3.4. Procesowe skutki obowiązywania immunitetu konsularnego | str. 189

1.2.4. Zrzeczenie się korzystania z ochrony wynikającej z immunitetu | str. 191

1.2.4.1. Dysponent immunitetu | str. 191

1.2.4.2. Procesowe skutki zrzeczenia się immunitetu | str. 193

2. Właściwość sądu | str. 194

2.1. Uwagi ogólne | str. 194

2.2. Charakter prawny parametry sądu i jej miejsce wśród warunków dopuszczalności cyklu | str. 197

2.3. Rodzaje parametry sądu i procesowe konsekwencje jej braku | str. 200

2.3.1. Właściwość rzeczowa sądu | str. 200

2.3.2. Właściwość miejscowa sądu | str. 204

2.3.3. Właściwość użyteczna sądu | str. 208

2.3.4. Właściwość sądu z łączności spraw | str. 212

2.3.5. Właściwość sądu z delegacji | str. 214

2.4. Duży o właściwość między sądami | str. 219

3. Istnienie stron procesowych | str. 221

3.1. Istnienie stron procesowych jako warunek skargowego procesu karnego | str. 221

3.2. Pojęcie "strona" | str. 224

3.2.1. Strona w ujęciu materialnym i formalnym | str. 224

3.2.2. Strona w ujęciu abstrakcyjnym i konkretnym oraz obiektywnym i subiektywnym | str. 236

3.2.3. Brak strony w procesie karnym | str. 237

3.2.4. Elementy (właściwości) konstytutywne dla pojęcia "strona" | str. 239

3.2.5. Zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa | str. 240

3.2.6. Brak zdolności procesowej i legitymacji procesowej | str. 261

3.2.7. Strona procesowa a podmiot czynu zabronionego i sprawca przestępstwa | str. 263

3.3. Typy stron procesowych | str. 264

3.3.1. Uwagi ogólne | str. 264

3.3.2. Strony znaczące i szczególne | str. 265

3.3.3. Strony karne i strona cywilna | str. 266

3.3.4. Strona czynna i strona bierna | str. 266

3.3.5. Strona zastępcza i strona nowa | str. 268

3.3.6. Strona zbiorowa | str. 270

3.4. Strony znaczące | str. 271

3.4.1. Oskarżyciel. Rodzaje oskarżycieli | str. 271

3.4.2. Oskarżony | str. 277

3.4.3. Podmiot odpowiedzialny za zwrot Skarbowi Państwa korzyści posiadajątkowej uzyskanej z przestępstwa | str. 277

3.4.4. Pokrzywdzony | str. 279

3.4.5. Powód cywilny | str. 280

3.4.6. Problem rzecznika interesu jednostkowego i publicznego (społecznego) | str. 281

3.5. Strony szczególne | str. 299

3.5.1. Uwagi ogólne | str. 299

3.5.2. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej | str. 300

3.5.3. Interwenient | str. 302

3.5.4. Podmiot zbiorowy | str. 302

3.6. Brak stron zasadniczych i szczególnych | str. 304

3.7. Wielość stron w procesie karnym | str. 306

4. Skarga uprawnionego oskarżyciela jako warunek dopuszczalności cyklu | str. 309

4.1. Kształtowanie się wymogu istnienia skargi jako warunku dopuszczalności procesu w prawie polskim | str. 309

4.1.1. Skarga jako warunek dopuszczalności cyklu a zasada skargowości | str. 309

4.1.2. Sposoby ustawowego ujmowania zasady skargowości i ich wpływ na zakres funkcjonowania przesłanki istnienia skargi jako warunku dopuszczalności cyklu karnego | str. 312

4.2. Pojęcie skargi uprawnionego oskarżyciela jako przesłanki procesowej | str. 316

4.2.1. Rodzaje skarg oskarżycielskich wszczynających cykl sądowy w sprawach karnych | str. 316

4.2.1.1. Uwagi ogólne | str. 316

4.2.1.2. Akt oskarżenia jako skarga wszczynająca cykl | str. 318

4.2.1.3. Odstąpienie od oskarżenia | str. 322

4.2.1.4. Surogaty aktu oskarżenia | str. 330

4.2.1.5. Inne skargi wszczynające postępowanie sądowe | str. 338

4.2.2. Uprawniony oskarżyciel jako podmiot realizujący wymóg zaistnienia skargi skutecznie wszczynającej cykl sądowy | str. 348

4.2.2.1. Typy uprawnionych oskarżycieli w ujęciu kodeksowym | str. 348

4.2.2.2. Prokurator jako uprawniony oskarżyciel | str. 352

4.2.2.3. Nieprokuratorscy oskarżyciele publiczni | str. 355

4.2.2.4. Pokrzywdzony jako uprawniony oskarżyciel w sprawach o przestępstwa ścigane z urzędu | str. 363

4.2.2.5. Podmioty uprawnione do oskarżania w sprawach o czyny prywatnoskargowe | str. 368

4.3. Charakter prawny przesłanki istnienia skargi uprawnionego oskarżyciela oraz sytuacje procesowe, w jakich zachodzi brak takiej skargi | str. 370

4.3.1. Charakter prawny wymogu istnienia skargi uprawnionego oskarżyciela | str. 370

4.3.2. Sytuacje procesowe, w jakich zachodzi brak skargi | str. 373

4.4. Konsekwencje procesowe braku skargi uprawnionego oskarżyciela i dopuszczalność konwalidacji tego braku | str. 385

4.4.1. Umorzenie nowoczesnania jako konsekwencja braku skargi oskarżycielskiej uprawnionego podmiotu | str. 385

4.4.2. Eliminowanie braków formalnych skargi czyniących ją nieskuteczną | str. 386

4.4.3. Konwalidacja braku skargi uprawnionego oskarżyciela | str. 388

4.4.4. Konwalidacja braku skargi uprawnionego oskarżyciela przy zmianie oceny prawnej czynu w toku procesu sądowego | str. 390

5. Wniosek o ściganie | str. 392

5.1. Pojęcie, istota i charakter wniosku o ściganie jako warunku dopuszczalności cyklu | str. 392

5.1.1. Pojęcie wniosku o ściganie i warianty ścigania z urzędu, ale na wniosek | str. 392

5.1.2. Wniosek o ściganie w ujęciu polskich kodyfi kacji karnoprocesowych | str. 398

5.1.3. Istota i charakter wniosku o ściganie jako przesłanki procesowej | str. 405

5.2. Przestępstwa ścigane na wniosek w obecnym prawie polskim i podmioty uprawnione do jego złożenia | str. 410

5.2.1. Przestępstwa objęte ściganiem wnioskowym | str. 410

5.2.1.1. Uwagi ogólne | str. 410

5.2.1.2. Przestępstwa ścigane bezwzględnie na wniosek | str. 413

5.2.1.3. Przestępstwa ścigane względnie na wniosek pokrzywdzonego | str. 417

5.2.1.4. Typy ścigania wnioskowego przestępstw wojskowych żołnierzy | str. 418

5.2.1.5. Krąg przestępstw ściganych na wniosek dowódcy i kierownika jednostki cywilnej, w której żołnierz pełni służbę, i na wniosek samego pokrzywdzonego | str. 421

5.2.1.6. Przestępstwa prywatnoskargowe żołnierza ścigane na wniosek pokrzywdzonego | str. 423

5.2.2. Podmioty uprawnione do złożenia wymaganego wniosku | str. 426

5.2.2.1. Krąg podmiotów uprawnionych do wnioskowania o ściganie i zasady występowania z tym wnioskiem | str. 426

5.2.2.2. Pokrzywdzony jako uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o ściganie i jego reprezentowanie | str. 429

5.2.2.3. Wykonywanie praw pokrzywdzonego jako uprawnionego wnioskodawcy w razie jego śmierci | str. 434

5.3. Składanie wniosku o ściganie i konsekwencje procesowe jego złożenia | str. 438

5.3.1. Forma wniosku o ściganie | str. 438

5.3.2. Kwestia wskazywania we wniosku osoby domniemanego sprawcy | str. 443

5.3.3. Konsekwencje procesowe złożenia wniosku | str. 448

5.3.4. Dopuszczalność wyłączenia spod ścigania bezwzględnie wnioskowego osoby najbliższej dla wnioskodawcy | str. 457

5.4. Cofnięcie wniosku o ściganie | str. 461

5.4.1. Kształtowanie się dopuszczalności cofnięcia wniosku w prawie polskim | str. 461

5.4.2. Procedura cofnięcia wniosku w obecnym prawie polskim | str. 468

5.4.3. Odrębności wojskowej procedury karnej w kwestii cofnięcia wniosku o ściganie | str. 475

5.5. Brak wniosku o ściganie i konwalidacja tego braku | str. 478

5.5.1. Sytuacje, w jakich dochodzi do braku wymaganego wniosku o ściganie | str. 478

5.5.2. Konwalidowanie braku wniosku | str. 479

6. Zezwolenie na ściganie | str. 482

6.1. Pojęcie, istota i charakter zezwolenia na ściganie, a także potrzeba jego uzyskania jako warunku dopuszczalności cyklu | str. 482

6.1.1. Pojęcie, istota i charakter prawny zezwolenia jako przesłanki procesowej | str. 482

6.1.2. Kształtowanie się instytucji zezwolenia na ściganie w prawie polskim po 1918 r. I potrzeba jego uzyskania w celu ścigania przestępstw z urzędu | str. 484

6.1.3. Zezwolenie na ściganie na gruncie przestępstw prywatnoskargowych | str. 488

6.1.4. Zezwolenie na ściganie poprzez oskarżyciela subsydiarnego | str. 494

6.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy wymogu posiadania zezwolenia na ściganie | str. 497

6.2.1. Zezwolenie jako warunek dopuszczalności ścigania okreś lonych osób i jego postacie | str. 497

6.2.2. Zezwolenie na ściganie osób objętych immunitetami krajowymi | str. 499

6.2.3. Przedmiotowy zakres zezwolenia i kwestia jego poszerzenia | str. 506

6.2.4. Immunitety zakrajowe, a kwestia zgody (zezwolenia) na ściganie osób objętych takim immunitetem | str. 510

6.2.5. Zgoda (zezwolenie) na ściganie osoby i poszerzanie przedmiotowego zakresu tej zgody przy ekstradycji i przekazywaniu ściganego w trybie ENA | str. 515

6.3. Uzyskiwanie zezwolenia na ściganie | str. 521

6.3.1. Uwagi ogólne | str. 521

6.3.2. Obecność poprzez oskarżyciela o udzielenie zezwolenia na ściganie | str. 522

6.3.3. Ograniczenia w osobistym obecności uprawnionego podmiotu o wydanie zezwolenia | str. 524

6.3.4. Procedury w przedmiocie udzielania zezwolenia na ściganie | str. 530

ROZDZIAŁ 3. Materialne negatywne warunki dopuszczalności procesu | str. 535

1. Następstwa materialnych negatywnych warunków dopuszczalności cyklu | str. 542

2. Podstawa faktyczna i prawna odpowiedzialności karnej | str. 543

3. Brak dostatecznych podstaw faktycznych do ścigania | str. 544

3.1. Niepopełnienie czynu | str. 545

3.1.1. Uwagi ogólne | str. 545

3.1.2. Pojęcie czynu | str. 546

3.1.3. Zachowanie niebędące czynem | str. 551

3.2. Brak informacji dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia czynu | str. 557

4. Brak przestępności czynu | str. 558

4.1. Uwagi ogólne | str. 558

4.2. Brak znamion czynu zabronionego | str. 558

4.3. Wyłączenie przestępności | str. 561

4.3.1. Uwagi ogólne | str. 561

4.3.2. Okoliczności wyłączające bezprawność | str. 562

4.3.3. Ustawowe okoliczności wyłączające bezprawność czynu | str. 564

4.3.4. Pozaustawowe okoliczności wyłączające bezprawność czynu | str. 572

4.3.5. Okoliczności wyłączające winę | str. 574

5. Niewiele znaczący stopień społecznej destrukcyjności czynu | str. 579

6. Niepodleganie sprawcy karze | str. 584

7. Inne materialne negatywne warunki dopuszczalności progresywnania przygotowawczego | str. 588

7.1. Uwagi ogólne | str. 588

7.2. Niewykrycie sprawcy przestępstwa | str. 590

7.3. Niepopełnienie przez podejrzanego zarzucanego przestępstwa | str. 591

7.4. Brak interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu | str. 591

7.5. Brak w czynie znamion przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego | str. 592

ROZDZIAŁ 4. Formalne negatywne warunki dopuszczalności cyklu | str. 593

1. Stan rzeczy osądzonej (res iudicata) | str. 607

1.1. Zakaz ne bis in idem | str. 607

1.2. Pojęcie stanu rzeczy osądzonej (res iudicata) | str. 611

1.2.1. Uwagi ogólne | str. 611

1.2.2. Tożsamość czynu | str. 614

1.2.3. Tożsamość osoby | str. 628

1.2.4. Prawomocność orzeczenia | str. 631

1.3. Res iudicata w postępowaniu przygotowawczym | str. 637

1.3.1. Przesłanka powagi rzeczy osądzonej w innowacyjnaniu przygotowawczym | str. 637

1.3.2. Prawomocność materialna orzeczeń umarzających postępowanie | str. 639

1.3.3. Umorzenie progresywnania przygotowawczego | str. 641

1.3.4. Umorzenie postępowania w zakresie fragmentu czynu | str. 644

1.3.5. Umorzenie nowoczesnania na skutek pojednania się stron | str. 646

1.3.6. Wydanie orzeczenia z naruszeniem parametry | str. 648

1.4. Res iudicata w innowacyjnaniu przed sądem pierwszej instancji | str. 649

1.4.1. Kontrola warunków dopuszczalności procesu | str. 649

1.4.2. Zakres związania sądu prawomocnymi decyzjami prokuratora o umorzeniu nowoczesnania przygotowawczego | str. 651

1.4.3. Sądowa kontrola decyzji prokuratora o wznowieniu prawomocnie umorzonego progresywnania przygotowawczego | str. 652

1.5. Res iudicata w progresywnaniu odwoławczym | str. 654

1.6. Wyjątki od zakazu ne bis in idem | str. 656

1.7. Res iudicata jako przeszkoda procesowa przy osądzeniu sprawy w państwie obcym | str. 665

2. Zawisłość sprawy (lis pendens) | str. 670

2.1. Pojęcie stanu zawisłości sprawy (lis pendens) | str. 670

2.1.1. Uwagi ogólne | str. 670

2.1.2. Wcześniej wszczęte nowoczesnanie | str. 673

2.1.3. Tożsamość czynu i tożsamość osoby | str. 674

2.2. Lis pendens w nowoczesnaniu przygotowawczym | str. 675

2.3. Lis pendens w progresywnaniu jurysdykcyjnym | str. 679

2.4. Lis pendens jako przeszkoda procesowa przy toczącym się postępowaniu w państwie obcym | str. 681

2.5. Lis pendens a res iudicata | str. 684

3. Immunitety formalne | str. 686

3.1. Immunitet Prezydenta Rzeczypospolitej | str. 686

3.1.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania | str. 686

3.1.2. Zakres immunitetu | str. 689

3.2. Formalny immunitet parlamentarny | str. 694

3.2.1. Uwagi ogólne | str. 694

3.2.2. Istota immunitetu, jego ratio i źródło obowiązywania | str. 696

3.2.3. Zakres immunitetu parlamentarnego | str. 700

3.2.4. Uchylenie immunitetu | str. 714

3.3. Immunitet członków Rady Ministrów | str. 718

3.3.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania | str. 718

3.3.2. Zakres immunitetu | str. 721

3.3.3. Uchylenie immunitetu | str. 723

3.4. Immunitet Rzecznika Praw Obywatelskich | str. 727

3.4.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania | str. 727

3.4.2. Zakres immunitetu | str. 730

3.4.3. Uchylenie immunitetu | str. 739

3.5. Immunitet Rzecznika Praw Dziecka | str. 747

3.5.1. Istota immunitetu, jego ratio, a także źródło obowiązywania | str. 747

3.5.2. Uchylenie immunitetu | str. 749

3.6. Immunitet Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej | str. 750

3.6.1. Istota immunitetu, jego ratio i źródło obowiązywania | str. 750

3.6.2. Zakres immunitetu | str. 752

3.6.3. Uchylenie immunitetu | str. 755

3.7. Immunitet Generalnego Inspektora Ochrony danych Osobowych | str. 757

3.7.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania | str. 757

3.7.2. Zakres immunitetu | str. 759

3.7.3. Uchylenie immunitetu | str. 761

3.8. Immunitet Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i pracowników Najwyższej Izby Kontroli | str. 763

3.8.1. Istota immunitetu, jego ratio i źródło obowiązywania | str. 763

3.8.2. Zakres immunitetu | str. 766

3.8.3. Uchylenie immunitetu | str. 769

3.9. Immunitet sędziów Trybunału Konstytucyjnego | str. 772

3.9.1. Uwagi ogólne | str. 772

3.9.2. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania | str. 773

3.9.3. Zakres immunitetu | str. 786

3.9.4. Uchylenie immunitetu | str. 789

3.9.5. Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w nowoczesnaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego | str. 791

3.10. Immunitet członków Trybunału Stanu | str. 797

3.10.1. Istota immunitetu, jego ratio, a także źródło obowiązywania | str. 797

3.10.2. Zakres immunitetu | str. 799

3.10.3. Uchylenie immunitetu | str. 800

3.10.4. Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w postępowaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego | str. 801

3.11. Immunitet sędziów Sądu Najwyższego | str. 801

3.11.1. Istota immunitetu, jego ratio i źródło obowiązywania | str. 801

3.11.2. Zakres immunitetu | str. 804

3.11.3. Uchylenie immunitetu | str. 805

3.11.4. Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w progresywnaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego | str. 811

3.12. Immunitet sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych | str. 812

3.12.1. Istota immunitetu, jego ratio, a także źródło obowiązywania | str. 812

3.12.2. Zakres immunitetu | str. 814

3.12.3. Uchylenie immunitetu | str. 814

3.12.4. Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w nowoczesnaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego | str. 816

3.13. Immunitet sędziów sądów wojskowych | str. 817

3.13.1. Istota immunitetu, jego ratio, a także źródło obowiązywania | str. 817

3.13.2. Zakres immunitetu | str. 819

3.13.3. Uchylenie immunitetu | str. 819

3.13.4. Obowiązywanie szczególnych konstytucyjnych gwarancji ochronnych w innowacyjnaniu zmierzającym do uchylenia immunitetu sędziowskiego | str. 821

3.14. Immunitet prokuratorski | str. 821

3.14.1. Istota immunitetu, jego ratio, a także źródło obowiązywania | str. 821

3.14.2. Zakres immunitetu | str. 822

3.14.3. Uchylenie immunitetu | str. 826

3.15. Immunitety formalne a dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie | str. 828

3.15.1. Dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie wobec osób chronionych immunitetami zakrajowości | str. 828

3.15.2. Dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie wobec osób chronionych immunitetem parlamentarnym | str. 831

3.15.3. Dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie wobec osób chronionych immunitetami sędziowskimi | str. 833

3.15.4. Dopuszczalność czynności procesowych opartych na przymusie wobec osób chronionych immunitetem prokuratorskim | str. 838

3.15.5. Podsumowanie | str. 839

ROZDZIAŁ 5. Mieszane negatywne warunki dopuszczalności cyklu | str. 840

1. Przedawnienie karalności | str. 845

1.1. Przedawnienie jako negatywna przesłanka procesowa o charakterze mieszanym - założenia teoretycznoprocesowe, podstawy normatywne i skutki procesowe | str. 845

1.2. Terminy przedawnienia karalności | str. 859

1.3. Przerwa biegu terminu przedawnienia karalności | str. 862

1.4. Spoczywanie terminu przedawnienia karalności | str. 865

1.5. Przedawnienie karalności przestępstw prywatnoskargowych | str. 871

1.6. Przedawnienie karalności jako fakt procesowy; dowodowa hipoteza popełnienia przestępstwa i ujawnienie przedawnienia w zbiegu z innymi przesłankami negatywnymi | str. 877

1.7. Przedawnienie karalności jako przesłanka negatywna w postępowaniu karnym skarbowym i w postępowaniu w sprawach o wykroczenia | str. 882

1.8. Przedawnienie karalności a przedawnienie wykonania kary w stadium wykonawczym cyklu karnego | str. 885

2. Abolicja jako przesłanka procesowa | str. 890

2.1. Istota abolicji jako przeszkody procesowej | str. 890

2.1.1. Uwagi ogólne | str. 890

2.1.2. Pojęcie abolicji. Abolicja a amnestia | str. 892

2.1.3. Abolicja a ułaskawienie | str. 901

2.2. Charakter prawny abolicji jako przeszkody procesowej | str. 924

2.3. Rodzaje abolicji | str. 941

2.4. Zakres przedmiotowy i podmiotowy abolicji. Organy orzekające w jej przedmiocie i sytuacja procesowa podejrzanego i pokrzywdzonego w związku ze użytkowaniem abolicji | str. 953

2.4.1. Zakres przedmiotowy i podmiotowy abolicji | str. 953

2.4.2. Organy orzekające w przedmiocie abolicji i sytuacja procesowa podejrzanego (oskarżonego) i pokrzywdzonego w związku z jej stosowaniem | str. 963

3. Immunitety materialne | str. 970

3.1. Materialny immunitet parlamentarny | str. 970

3.1.1. Uwagi ogólne | str. 970

3.1.2. Istota immunitetu, jego ratio i źródło obowiązywania | str. 972

3.1.3. Zakres immunitetu | str. 981

3.2. Materialny immunitet prokuratorski | str. 982

3.2.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania | str. 982

3.2.2. Zakres immunitetu | str. 984

3.3. Immunitet adwokacki | str. 986

3.3.1. Istota immunitetu, jego ratio i źródło obowiązywania | str. 986

3.3.2. Zakres immunitetu | str. 990

3.4. Immunitet radców prawnych | str. 996

3.4.1. Istota immunitetu, jego ratio i źródło obowiązywania | str. 996

3.4.2. Zakres immunitetu | str. 997

3.5. Immunitet rzecznika patentowego | str. 1000

3.5.1. Istota immunitetu, jego ratio i źródło obowiązywania | str. 1000

3.5.2. Zakres immunitetu | str. 1001

3.6. Immunitet radcy i starszego radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa | str. 1002

3.6.1. Istota immunitetu, jego ratio oraz źródło obowiązywania | str. 1002

3.6.2. Zakres immunitetu | str. 1002

ROZDZIAŁ 6. Warunki dopuszczalności cyklu adhezyjnego | str. 1004

1. Pojęcie przesłanek cyklu adhezyjnego | str. 1021

2. Relacja między przesłankami cyklu adhezyjnego i procesu w przedmiocie odpowiedzialności karnej | str. 1025

3. Dodatnie przesłanki cyklu adhezyjnego | str. 1028

3.1. Dopuszczalność drogi sądowej | str. 1028

3.2. Zakres przedmiotowy cyklu adhezyjnego | str. 1034

3.2.1. Roszczenia majątkowe przysługujące pokrzywdzonemu przestępstwem | str. 1034

3.2.2. Roszczenia posiadajątkowe osób najbliższych dla pokrzywdzonego | str. 1046

3.3. Dopuszczalność procesu adhezyjnego w trybie, w którym toczy się nowoczesnanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej | str. 1052

3.4. Powództwo adhezyjne | str. 1066

3.4.1. Oczekiwania formalne powództwa adhezyjnego | str. 1066

3.4.2. Legitymacja do wytoczenia powództwa adhezyjnego | str. 1072

3.4.2.1. Legitymacja pokrzywdzonego i podmiotów reprezentujących pokrzywdzonego | str. 1072

3.4.2.2. Legitymacja prokuratora | str. 1076

3.5. Istnienie stron procesu adhezyjnego | str. 1080

3.5.1. Status prawny pokrzywdzonego w postępowaniu karnym i cywilnym | str. 1080

3.5.2. Kumulacja roli powoda cywilnego z rolą świadka | str. 1083

3.5.3. Współuczestnictwo procesowe po stronie czynnej | str. 1086

3.5.4. Strony zastępcze oraz strony nowe w postępowaniu adhezyjnym | str. 1089

3.5.5. Zakład ubezpieczeń jako powód cywilny | str. 1093

3.5.6. Pozwany w procesie adhezyjnym | str. 1099

3.5.7. Współuczestnictwo procesowe po stronie biernej procesu adhezyjnego | str. 1101

3.5.8. Zdolność sądowa i procesowa oskarżonego, przeciwko któremu wnoszone jest powództwo cywilne | str. 1103

4. Ujemne przesłanki cyklu adhezyjnego | str. 1106

4.1. Stan rzeczy osądzonej (res iudicata) | str. 1106

4.2. Zawisłość sprawy (lis pendens) | str. 1109

4.3. Współuczestnictwo konieczne po stronie pozwanej | str. 1113

4.4. Złożenie wniosku w przedmiocie karnoprawnego naprawienia szkody (art. 46 § 1 k.k.) | str. 1122

5. Badanie z urzędu przesłanek cyklu adhezyjnego i skutki stwierdzenia przesłanki ujemnej lub braku przesłanki dodatniej | str. 1126

ROZDZIAŁ 7. Przeszkody wszczęcia i prowadzenia cyklu wynikające ze współpracy międzynarodowej w sprawach karnych | str. 1131

1. Zasada specjalności jako przeszkoda wszczęcia i prowadzenia postępowania | str. 1131

2. Brak podwójnej przestępności czynu jako przeszkoda wszczęcia i prowadzenia nowoczesnania | str. 1136

3. Wcześniejsze osądzenie albo wszczęcie postępowania za granicą jako przeszkoda wszczęcia i prowadzenia innowacyjnania | str. 1136

4. Podanie ścigania za granicę jako przeszkoda wszczęcia i prowadzenia progresywnania | str. 1137

5. Inne przeszkody wszczęcia i prowadzenia innowacyjnania | str. 1137

Skorowidz przedmiotowy | str. 1139

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.