Menu
Zamknij

Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta

E-booki

Opis

Tytuł Prawo administracyjne materialne. Orzecznictwo aplikanta Autor Łukasz Siudak Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-8092-049-1 kolekcja Aplikacje Prawnicze Rok wydania 2015 ilość stron 336 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów | str. 15

Źródła | str. 16

Wstęp | str. 17

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz. U. Z 2013 r. Poz. 1409 z późn. Zm.)

Art. 3 [Definicje] - pkt 1, 2 | str. 19
Art. 3 [Definicje] - pkt 2 | str. 30
Art. 3 [Definicje] - pkt 3 | str. 31
Art. 3 [Definicje] - pkt 4 | str. 32
Art. 3 [Definicje] - pkt 5 | str. 33
Art. 3 [Definicje] - pkt 6 | str. 37
Art. 3 [Definicje] - pkt 7 | str. 39
Art. 3 [Definicje] - pkt 7a | str. 43
Art. 3 [Definicje] - pkt 8 | str. 47
Art. 3 [Definicje] - pkt 9 | str. 51
Art. 3 [Definicje] - pkt 10-11 | str. 55
Art. 3 [Definicje] - pkt 12 | str. 57
Art. 3 [Definicje] - pkt 20 | str. 57
Art. 4 [Prawo zabudowy nieruchomości gruntowej (zasada wolności budowlanej)] | str. 60
Art. 5 [Obiekt budowlany - zasady projektowania; zasady wykorzystywania; świadectwo charakterystyki energetycznej; osoba sporządzająca świadectwo charakterystyki energetycznej; rejestr osób, które złożyły z skutkiem pozytywnym egzamin uprawniający do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej] - ust. 1 | str. 61
Art. 6 [Zagospodarowanie działek budowlanych lub terenów z obiektami budowlanymi lub ich zespołami] | str. 64
Art. 7 [Przepisy technologiczno-budowlane] - ust. 1 | str. 65
Art. 9 [Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych] - ust. 1 | str. 65
Art. 17 [Uczestnicy cyklu budowlanego] - pkt 1 | str. 67
Art. 20 [Obowiązki projektanta; wyłączenia; oświadczenie o sporządzeniu projektu] - ust. 1 | str. 68
Art. 21a [Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie] - ust. 1 | str. 68
Art. 28 [Rozpoczęcie robót budowlanych; strony nowoczesnania w sprawie pozwolenia na budowę] - ust. 1 | str. 69
Art. 29 [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] - ust. 1 | str. 73
Art. 29 [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] - ust. 2 pkt 1-1c | str.. 81
Art. 29a [Budowy i roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę] - ust. 1 | str. 85
Art. 30 [Zgłoszenie budowy; sprzeciw; nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie obiektu albo robót budowlanych] - ust. 1 | str. 86
Art. 31 [Rozbiórka budynków, budowli, obiektów budowlanych; nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę; termin rozpoczęcia robót zabezpieczających i rozbiórkowych] - ust. 1 | str. 88
Art. 32 [Warunki wydania pozwolenia na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego] - ust. 1 | str. 89
Art. 32 [Warunki wydania pozwolenia na budowę albo rozbiórkę obiektu budowlanego] - ust. 1 pkt 1 | str. 92
Art. 32 [Warunki wydania pozwolenia na budowę albo rozbiórkę obiektu budowlanego] - ust. 4 | str. 95
Art. 33 [Zakres przedmiotowy pozwolenia na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych; załączniki do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę] - ust. 1 | str. 96
Art. 33 [Zakres przedmiotowy pozwolenia na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę; załączniki do wniosku o pozwolenie na budowę obiektów budowlanych; załączniki do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę] - ust. 4 | str. 97
Art. 34 [Projekt budowlany - kryteria, elementy, zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę] - ust. 3 | str. 98
Art. 34 [Projekt budowlany - oczekiwania, elementy, zatwierdzenie; decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego poprzedzająca wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę] - ust. 4 | str. 98
Art. 35 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; decyzja o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę; kara] - ust. 1 | str. 99
Art. 35a [Skarga do sądu administracyjnego na decyzję o pozwoleniu na budowę; wstrzymanie wykonania decyzji; kaucja na zabezpieczenie roszczeń inwestora] - ust. 1 | str. 100
Art. 36a [pokaźne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę; decyzja o zmianie pozwolenia na budowę] - ust. 1 | str. 101
Art. 39 [Prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym objętym ochroną zabytków] - ust. 1 | str. 105
Art. 40 [Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych na rzecz innego podmiotu; strony nowoczesnania] - ust. 1 | str. 106
Art. 41 [Rozpoczęcie budowy; zawiadomienie o terminie; prace przygotowawcze] - ust. 1 | str. 108
Art. 45 [Dziennik budowy; dziennik konstrukcji; dziennik rozbiórki] - ust. 1 | str. 109
Art. 47 [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu albo na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy] - ust. 1 | str. 112
Art. 47 [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy] - ust. 2 | str. 115
Art. 47 [Zgoda właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku albo lokalu (najemcy) na wejście; decyzja o konieczności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości; zajęcie pasa drogowego na potrzeby budowy] - ust. 3 | str. 119
Art. 48 [Decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] - ust. 1 | str. 120
Art. 48 [Decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie albo jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] - ust. 3 | str. 132
Art. 48 [Decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu budowlanego będącego w budowie albo jego części albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych] - ust. 4 | str. 133
Art. 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] - ust. 1 | str. 134
Art. 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] - ust. 1 pkt 1-3 | str. 136
Art. 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] - ust. 2 | str. 140
Art. 49 [Sprawdzenie spełnienia wymagań; opłata legalizacyjna; postanowienie o obowiązku usunięcia nieprawidłowości] - ust. 3 | str. 141
Art. 49b [Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego będącego w budowie lub jego części albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych; opłata legalizacyjna] - ust. 1 | str. 142
Art. 49b [Decyzja o rozbiórce obiektu budowlanego będącego w budowie albo jego części albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu; postanowienie o wstrzymaniu prowadzenia robót budowlanych; opłata legalizacyjna] - ust. 2 | str. 146
Art. 50 [Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 albo w art. 49b ust. 1] - ust. 1 | str. 149
Art. 50 [Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych niż określone w art. 48 ust. 1 albo w art. 49b ust. 1] - ust. 2 pkt 1-2 | str. 153
Art. 50 [Wstrzymanie robót budowlanych w przypadkach innych aniżeli określone w art. 48 ust. 1 albo w art. 49b ust. 1] - ust. 3 | str. 155
Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 1 pkt 1 | str. 158
Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 2 | str. 165
Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu albo jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 3 | str. 166
Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu albo jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 4 | str. 167
Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu albo jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 5 | str. 169
Art. 51 [Decyzja o nałożeniu obowiązków i sprawdzenie ich wykonania; decyzja nakazująca zaniechanie dalszych robót budowlanych bądź rozbiórkę obiektu albo jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego] - ust. 7 | str. 170
Art. 52 [Zasady ponoszenia kosztów wykonania decyzji] | str. 171
Art. 54 [Przystąpienie do używania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę lub zgłoszenie - zawiadomienie organu o zakończeniu budowy] | str. 174
Art. 55 [Przystąpienie do stosowania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę - decyzja o pozwoleniu na stosowanie] - ust. 1 pkt 1 | str. 176
Art. 56 [Zawiadomienie PIS i PSP o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego stosowania] - ust. 1 | str. 177
Art. 57 [Załączniki do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego albo wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie] - ust. 1 | str. 179
Art. 59 [Decyzja o pozwoleniu na wykorzystywanie obiektu budowlanego; strona w progresywnaniu w sprawie pozwolenia na użytkowanie] - ust. 1 | str. 182
Art. 59a [Kontrola budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę] - ust. 1 | str. 183
Art. 59c [Termin przeprowadzenia kontroli budowy; uczestnictwo inwestora w kontroli budowy] - ust. 1 | str. 184
Art. 59f [Kara w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas obowiązkowej kontroli] - ust. 1 | str. 185
Art. 61 [Obowiązki właściciela albo zarządcy obiektu budowlanego] - pkt 1 | str. 186
Art. 66 [Decyzja o usunięciu nieprawidłowości stwierdzonych w obiekcie budowlanym; decyzja o zakazie używania obiektu] - ust. 1 pkt 1 | str. 188
Art. 67 [Nakaz rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego] - ust. 1 | str. 191
Art. 68 [Nakazy i zarządzenia związane z potrzebą opróżnienia kompletnie lub w części budynku dedykowanego na pobyt ludzi] | str. 192
Art. 69 [użytkowanie środków zabezpieczających w celu usunięcia niebezpieczeństwa] - ust. 1 | str. 194
Art. 71 [Zmiana sposobu używania obiektu budowlanego lub jego części; zgłoszenie zmiany, sprzeciw] | str. 194
Art. 71a [Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia; opłata legalizacyjna; decyzja nakazująca przywrócenie poprzedniego sposobu stosowania obiektu budowlanego lub jego części] - ust. 1 pkt 1-2 | str. 196
Art. 81c [Uprawnienia organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego] - ust. 2 | str. 197

USTAWA z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jedn.: Dz. U. Z 2015 r. Poz. 199 z późn. Zm.)

Art. 1 [Zakres przedmiotowy ustawy] - ust. 2 | str. 199
Art. 2 [Definicje] - pkt 4-5 | str. 203
Art. 2 [Definicje] - pkt 14 | str. 204
Art. 2 [Definicje] - pkt 19 | str. 205
Art. 3 [Właściwość organów w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej] - ust. 1 | str. 206
Art. 4 [Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Tereny zamknięte] - ust. 1 | str. 206
Art. 4 [Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Tereny zamknięte] - ust. 2 | str. 208
Art. 6 [Ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności nieruchomości] - ust. 1 | str. 209
Art. 7 [Szczególne zasady procedowania aktów planistycznych] | str. 210
Art. 9 [Uchwała o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy] | str. 211
Art. 10 [części uwzględniane i określane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy] - ust. 1 | str. 213
Art. 11 [Procedura planistyczna] | str. 214
Art. 14 [Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego] - ust. 1 | str. 215
Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne części planu miejscowego] - ust. 1 | str. 216
Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] - ust. 2 pkt 1 | str. 216
Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne elementy planu miejscowego] - ust. 2 pkt 8 | str. 217
Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne części planu miejscowego] - ust. 2 pkt 10 | str. 218
Art. 15 [Obligatoryjne i fakultatywne komponenty planu miejscowego] - ust. 2 pkt 12 | str. 219
Art. 16 [Zakres i skala projektu planu miejscowego] - ust. 1 | str. 220
Art. 17 [Procedura planistyczna] - ust. 1 pkt 1 | str. 221
Art. 17 [Procedura planistyczna] - ust. 1 pkt 9 | str. 222
Art. 17 [Procedura planistyczna] - ust. 1 pkt 12 | str. 223
Art. 17 [Procedura planistyczna] - ust. 1 pkt 13 | str. 223
Art. 18 [Uwagi do projektu planu miejscowego] - ust. 1 | str. 224
Art. 20 [Uchwalenie planu miejscowego] - ust. 1 | str. 225
Art. 27 [Tryb zmiany aktu planistycznego] | str. 226
Art. 28 [Nieważność aktu planistycznego] - ust. 1 | str. 227
Art. 35 [Tymczasowe zagospodarowanie terenów] | str. 230
Art. 36 [Skutki uchwalenia planu miejscowego] - ust. 1 pkt 1-2 | str. 230
Art. 36 [Skutki uchwalenia planu miejscowego] - ust. 3 | str. 231
Art. 36 [Skutki uchwalenia planu miejscowego] - ust. 4 | str. 233
Art. 37 [Obniżenie albo wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem albo zmianą planu miejscowego] - ust. 1 | str. 234
Art. 37 [Obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem albo zmianą planu miejscowego] - ust. 3 | str. 235
Art. 50 [Zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego] - ust. 1 | str. 236
Art. 52 [Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego] - ust. 1 | str. 239
Art. 53 [postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] - ust. 1 | str. 240
Art. 53 [nowoczesnanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] - ust. 7 | str. 241
Art. 54 [części decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego] | str. 242
Art. 56 [Ograniczenie możliwości odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego] | str. 242
Art. 59 [Decyzja o warunkach zabudowy - istota] - ust. 1 | str. 243
Art. 60 [Właściwość organów w sprawie decyzji o warunkach zabudowy. Biegły urbanista] - ust. 1 | str. 247
Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 | str. 248
Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 pkt 2 | str. 252
Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 pkt 3 | str. 253
Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 pkt 4 | str. 254
Art. 61 [Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy] - ust. 1 pkt 5 | str. 255

USTAWA z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, a także
o ocenach oddziaływania na środowisko
(tekst jedn.: Dz. U. Z 2013 r. Poz. 1235 z późn. Zm.)

Art. 59 [Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] | str. 259
Art. 62 [Kwestie analizowane w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 2 | str. 261
Art. 63 [Stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 1 | str. 262
Art. 64 [Obowiązek zasięgnięcia opinii] - ust. 1 | str. 264
Art. 66 [Treść raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 1 | str. 267
Art. 71 [Istota decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - ust. 1 | str. 270
Art. 72 [Przypadki, w których wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest obowiązkowe] - ust. 1 | str. 272
Art. 74 [Załączniki do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - ust. 1 | str. 273
Art. 77 [Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedzone przeprowadzeniem oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 1 | str. 273
Art. 80 [Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - ust. 1 | str. 274
Art. 82 [Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach] - ust. 1 | str. 276
Art. 84 [Stwierdzenie braku zapotrzebowania przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko] - ust. 1 | str. 276

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(tekst jedn.: Dz. U. Z 2015 r. Poz. 782 z późn. Zm.)

Art. 6 [Cele publiczne] - ust. 1 | str. 278
Art. 62 [Treść umowy o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste] - ust. 1 | str. 279
Art. 63 [uzupełniające terminy i opłaty] - ust. 1 | str. 281
Art. 64 [Termin wnoszenia opłat dodatkowych] - ust. 1 | str. 281
Art. 93 [Warunki dopuszczalności podziału nieruchomości] - ust. 1 | str. 282
Art. 98 [Wydzielenie działek pod drogi] - ust. 1 | str. 284
Art. 98a [Opłata adiacencka] - ust. 1 | str. 284
Art. 112 [Wywłaszczenie nieruchomości] - ust. 3 | str. 288
Art. 124 [Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości] - ust. 1 | str. 289
Art. 129 [Ustalenie odszkodowania] - ust. 1 | str. 291
Art. 137 [Zbędność na cel wywłaszczenia] - ust. 1 pkt 1 | str. 293
Art. 140 [Zwrot odszkodowania lub nieruchomości zamiennej] - ust. 1 | str. 293
Art. 144 [Opłaty adiacenckie] - ust. 1 | str. 294
Art. 145 [Ustalenie opłaty adiacenckiej] - ust. 2 | str. 297
Art. 146 [Wysokość opłaty adiacenckiej] - ust. 2 | str. 299
Art. 154 [wybór podejścia, metody i techniki szacowania nieruchomości] - ust. 1 | str. 299

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.
- Prawo ochrony środowiska
(tekst jedn.: Dz. U. Z 2013 r. Poz. 1232 z późn. Zm.)

Art. 180 [Dopuszczalność eksploatacji instalacji] - pkt 1 | str. 301
Art. 184 [Treść wniosku o wydanie pozwolenia] - ust. 1 | str. 302
Art. 185 [Strony postępowania o wydanie pozwolenia] - ust. 1 | str. 303
Art. 195 [Fakultatywne cofnięcie albo ograniczenie pozwolenia bez odszkodowania] - ust. 2 | str. 304
Art. 363 [Decyzja nakazująca czynności zmierzające do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko] - ust. 1 | str. 305
Art. 367 [Kompetencje wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska] - ust. 1 | str. 306

USTAWA z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej
(tekst jedn.: Dz. U. Z 2014 r. Poz. 782 z późn. Zm.)

Art. 1 [Definicja danych publicznej; zakres obowiązywania ustawy] - ust. 1 | str. 308
Art. 14 [Forma udostępnienia danych publicznej] - ust. 1 | str. 312
Art. 16 [stosowanie przepisów k.p.a.] - ust. 1 | str. 316

Wykaz orzecznictwa | str. 319

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.