Menu
Zamknij

ochrona praw jednostek w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi

E-booki

Opis

Tytuł Ochrona praw jednostek w nowoczesnaniach przed sądami wspólnotowymi Autor Krzysztof Scheuring Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-1916-4 Rok wydania 2007 liczba stron 445 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

CZĘŚĆ PIERWSZA
ZAGADNIENIA SYSTEMOWE

Rozdział 1
Pojęcie sądu wspólnotowego
str. 23

1.1. Pojęcie sądu wspólnotowego w znaczeniu ustrojowym
str. 23
1.2. Pojęcie sądu wspólnotowego w znaczeniu użytecznym
str. 35

Rozdział 2
Osoby fizyczne, a także osoby prawne w europejskim prawie wspólnotowym
str. 43

2.1. Podmiotowość prawna na gruncie prawa wspólnotowego a geneza praw i obowiązków jednostki w porządku acquis
str. 43
2.2. Pojęcie jednostki w acquis
str. 48
2.3. Zdolność sądowa jednostek w prawie wspólnotowym
str. 51

Rozdział 3
Charakter i zakres wspólnotowego prawa do sądu
str. 61

3.1. Prawo do sądu jako uniwersalny środek ochrony praw jednostek w progresywnaniu sądowym
str. 61
3.2. Wspólnotowe prawo do sądu na tle rozwiązań przyjętych w innych systemach prawa międzynarodowego
str. 66
3.3. Istota i charakter prawny wspólnotowego prawa do sądu
str. 68
3.4. Wspólnotowe prawo do sądu jako prawo o charakterze uniwersalnym
str. 71

CZĘŚĆ DRUGA
OCHRONA PRAW JEDNOSTEK W nowoczesnANIACH PRZED SĄDAMI WSPÓLNOTOWYMI W ZNACZENIU USTROJOWYM

Rozdział 4
Uprawnienie jednostki do wniesienia przed sąd wspólnotowy skargi bezpośredniej
str. 83

4.1. Pozycja jednostki w zakresie skargi o stwierdzenie nieważności aktu wspólnotowego
str. 83
4.1.1. Przedmiot i zakres dopuszczalnego zaskarżenia w trybie art. 230 akapit 1 TWE
str. 83
4.1.2. Locus standi osób fizycznych i prawnych w innowacyjnaniu o uchylenie aktu na podstawie art. 230 akapit 4 TWE
str. 88
4.2. Pozycja jednostki w zakresie skargi na bezczynność
str. 121
4.2.1. Przedmiot i zakres dopuszczalnego zaskarżenia w trybie art. 232 akapit 1 TWE
str. 121
4.2.2. Locus standi osób fizycznych i prawnych w innowacyjnaniu ze skargi na bezczynność na podstawie art. 232 akapit 3 TWE
str. 123

Rozdział 5
Formalne wymogi i warunki, a także podstawy skargi bezpośredniej
str. 126

5.1. Formalne warunki zaskarżenia
str. 126
5.2. Oczekiwania formalne i tryb wnoszenia skargi
str. 131
5.3. Podstawy skargi
str. 135
5.3.1. Podstawy skargi a podstawy zaskarżenia
str. 135
5.3.2. Podstawy zaskarżenia obowiązujące przy wnoszeniu skarg bezpośrednich
str. 138
5.3.3. Podstawy zaskarżenia w przypadku skargi odszkodowawczej przeciwko Wspólnotom
str. 164

Rozdział 6
Proceduralne elementy prawa do sądu jednostki w nowoczesnaniach przed sądami wspólnotowymi w znaczeniu ustrojowym
str. 177

6.1. Zapewnienie jednostce dostępu do sądu w aspekcie faktycznym
str. 177
6.2. Zdolność postulacyjna jednostki w progresywnaniach przed sądami wspólnotowymi w znaczeniu ustrojowym
str. 179
6.3. Interwencja w progresywnaniu przed sądami wspólnotowymi
str. 181
6.4. Prawo jednostki do sądu a zapewnienie podczas nowoczesnań przed sądami wspólnotowymi sprawiedliwości proceduralnej
str. 183
6.5. Prawo do sądu a możliwość skorzystania ze środków tymczasowej ochrony prawnej
str. 187
6.6. Zarzut niemożności użycia rozporządzenia
str. 190
6.7. Progresywnania dotyczące wydanych wyroków
str. 193
6.7.1. Sprzeciw wobec wyroku zaocznego
str. 194
6.7.2. Wznowienie innowacyjnania
str. 195
6.7.3. Progresywnanie ze skargi osoby trzeciej
str. 196
6.7.4. Wniosek o sprostowanie oraz uzupełnienie wyroku
str. 197
6.7.5. Wniosek o dokonanie wykładni wyroku
str. 198
6.8. Zaskarżanie orzeczeń wydanych poprzez Sąd Pierwszej Instancji
str. 198
6.9. Wykonalność orzeczeń sądów wspólnotowych w znaczeniu ustrojowym
str. 202

CZĘŚĆ TRZECIA
OCHRONA PRAW JEDNOSTKI W postępowANIU PRZED SĄDAMI WSPÓLNOTOWYMI W UJĘCIU użytecznYM

Rozdział 7
Prawo jednostki do sądu wspólnotowego w znaczeniu materialnym a konsekwencje tego prawa na płaszczyźnie krajowej
str. 211

7.1. Skuteczność użytkowania prawa wspólnotowego jako podstawa określenia praw jednostek w progresywnaniach przed sądami krajowymi rozpoznającymi sprawy z elementem wspólnotowym
str. 211
7.2. Dostęp jednostki do sądów krajowych w sprawach z elementem wspólnotowym
str. 217
7.2.1. Dostęp jednostki do sądów krajowych w znaczeniu materialnym
str. 217
7.2.2. Dostęp jednostki do sądów krajowych w znaczeniu formalnym
str. 229
7.3. Pozycja prawna jednostki podczas postępowania przed sądowym organem rozpoznającym sprawę z elementem wspólnotowym w kontekście obowiązków sądu krajowego w zakresie zapewnienia wydajnej ochrony prawnej
str. 233
7.3.1. Zagadnienia ogólne
str. 233
7.3.2. Zagadnienia szczegółowe
str. 251
7.4. Polskie regulacje prawne w kontekście sprawnego dostępu i możliwości realizacji praw jednostek przed sądem wspólnotowym w ujęciu funkcjonalnym
str. 266
7.4.1. Szczególne regulacje dotyczące postępowań wszczętych na podstawie prawa wspólnotowego a polskie rozwiązania w zakresie dostępu jednostek do sądu krajowego
str. 266
7.4.2. Zasada wydajności a polskie przepisy proceduralne. Problematyka związana z możliwością podnoszenia prawa wspólnotowego z urzędu
str. 275

Rozdział 8
Problematyka powoływania prawa wspólnotowego poprzez jednostki
str. 279

8.1. Pojęcie sprawy z elementem wspólnotowym
str. 280
8.2. Powołanie bezpośrednio skutecznej normy wspólnotowej
str. 289
8.2.1. Powoływanie normy wspólnotowej w układzie wertykalnym
str. 293
8.2.2. Powoływanie normy wspólnotowej w układzie horyzontalnym
str. 300
8.3. Powołanie normy wspólnotowej niekorzystającej z przymiotu bezpośredniej wydajności
str. 306

Rozdział 9
Zakres praw i obowiązków jednostek w ramach progresywnania o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym
str. 318

9.1. Istota procedury orzekania w trybie prejudycjalnym
str. 318
9.2. Znaczenie procedury odesłania prejudycjalnego dla podmiotów prywatnych
str. 322
9.3. Obowiązek sądu krajowego dotyczący wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym i jego implikacje dla jednostek
str. 330
9.4. Orzeczenia prejudycjalne jako źródło prawa wspólnotowego
str. 338
9.5. Pozycja prawna podmiotów prywatnych w związku z pytaniami prejudycjalnymi w ramach regulacji proceduralnych obowiązujących w prawie polskim
str. 345
9.5.1. Pozycja jednostek w nowoczesnaniu przed sądem krajowym poprzedzającym wystąpienie do Trybunału Sprawiedliwości
str. 345
9.5.2. Pozycja jednostek w postępowaniu przed sądem krajowym po wydaniu przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia prejudycjalnego
str. 354
9.6. Konsekwencje naruszenia przez sąd krajowy obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym w sferze prawa europejskiego i ich implikacje dla jednostek
str. 367
9.6.1. Konsekwencje naruszenia poprzez sąd krajowy obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym na płaszczyźnie prawa Rady Europy
str. 368
9.6.2. Konsekwencje naruszenia przez sąd krajowy obowiązku wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym na płaszczyźnie prawa wspólnotowego
str. 370

Zamiast zakończenia: Quo vadis Europo albo czas na zmiany
str. 389

Wykaz powołanych orzeczeń
str. 399

Bibliografia
str. 431

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.