Menu
Zamknij

cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a stosowanie procedur medycznych

E-booki

Opis

Tytuł Cywilnoprawna ochrona dziecka poczętego a używanie procedur medycznych Autor Joanna Haberko Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-1845-7 Rok wydania 2010 ilość stron 482 Format pdf Spis treści Wykaz
str. 11
Wstęp
str. 15Rozdział I. Status prawny podmiotu chronionego
str. 23
1. Uwagi wstępne
str. 23
2. Sytuacja dziecka poczętego w polskim prawie
str. 32
3. Status prawny dziecka poczętego de lege lata
str. 43
3.1. Uwagi wstępne
str. 43
3.2. Sytuacja dziecka poczętego w świetle Konstytucji RP
str. 44
3.3. Zakres ochrony prawnokarnej udzielanej dziecku poczętemu
str. 50
3.4. Sytuacja dziecka poczętego w prawie cywilnym
str. 61
3.4.1. Uwagi wstępne
str. 61
3.4.2. Problem zdolności prawnej dziecka poczętego
str. 71
3.4.3. Podmiotowość dziecka poczętego w zakresie realizacji uprawnienia do ochrony życia i zdrowia w okresie prenatalnym
str. 82
3.5. Postulaty de lege ferenda w zakresie zmian kodeksu cywilnego
str. 90
3.6. Status cywilnoprawny ludzkiego embrionu przed implantacją
str. 95
4. Wnioski
str. 109
Rozdział II. Rodzice a dziecko poczęte
str. 111
1. Uwagi wstępne
str. 111
2. Władza rodzicielska jako podstawa uprawnień rodziców w stosunku do dziecka
str. 1122.1. Przesłanki powstania władzy rodzicielskiej
str. 112
2.1.1. Koncepcja tradycyjna przyjmująca urodzenie się dziecka jako podstawę nabycia władzy rodzicielskiej
str. 112
2.1.2. Koncepcja przyjmująca poczęcie się dziecka jako podstawę nabycia pewnych atrybutów władzy rodzicielskiej
str. 116
2.2. Uprawnienia rodziców w stosunku do ich nienarodzonego dziecka
str. 127
2.2.1. Charakter uprawnień składających się na władzę rodzicielską w stosunku do dziecka poczętego
str. 127
2.2.2. Przedstawicielstwo ustawowe dziecka poczętego
str. 130
2.3. Uzasadnienie konieczności zmian
str. 133
3. Atrybuty władzy rodzicielskiej przysługujące rodzicom w stosunku do nienarodzonego dziecka
str. 140
3.1. Realizowanie władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka poczętego
str. 140
3.1.1. Uwagi wstępne
str. 140
3.1.2. Zasady rządzące realizowaniem władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka poczętego
str. 146
3.2. Zasady reprezentacji dziecka poczętego
str. 152
3.3. Osobiste starania i troska rodziców o dziecko poczęte
str. 158
4. Dopuszczalność zastosowania instytucji władzy rodzicielskiej w stosunku do dziecka poczętego w wyniku użycia procedur medycznych polegających na zapłodnieniu pozaustrojowym
str. 168
5. Wnioski
str. 180
Rozdział III. Procedury medyczne w fazie życia płodowego
str. 183
1. Uwagi wstępne
str. 183
2. Zakres opieki przedporodowej w ciąży o dobrym przebiegu
str. 187
2.1. Uwzględnienie interesu dziecka poczętego w ramach poradnictwa przedkoncepcyjnego
str. 187
2.2. Zakres badań przedurodzeniowych
str. 190
2.3. Charakter badań ciążowych wykonywanych w trakcie ciąży o prawidłowym przebiegu
str. 194
2.4. Zakres ciążowych badań diagnostycznych
str. 197
2.5. Założenia projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu opieki okołoporodowej
str. 204
3. Interes dziecka poczętego poddawanego diagnostyce prenatalnej
str. 206
3.1. Uwagi wstępne
str. 206
3.2. Badania prenatalne
str. 209
3.2.1. Badania nieinwazyjne
str. 209
3.2.2. Badania inwazyjne
str. 212
4. Zasady progresywnania w razie podejrzenia wady płodu albo noworodka
str. 218
4.1. Uwagi wstępne
str. 218
4.2. Wady płodu i noworodka
str. 219
4.2.1. Zagadnienia terminologiczne
str. 219
4.2.2. Wady genetyczne
str. 220
4.2.3. Wady rozwojowe
str. 222
4.3. Interes dziecka poczętego w przypadku stwierdzenia jego upośledzenia, a także nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu
str. 2245. Dopuszczalność zastosowania terapii płodu
str. 226
5.1. Uwagi wstępne
str. 226
5.2. Leczenie farmakologiczne
str. 228
5.3. Leczenie operacyjne
str. 229
6. Innowacyjnanie medyczne wobec płodu powstałego w wyniku użycia technik wspomaganego medycznie rozrodu
str. 231
6.1. Uwagi wstępne
str. 231
6.2. Powstanie zarodka
str. 234
6.3. Rozwój zarodka, diagnostyka preimplantacyjna
str. 235
6.4. Inżynieria genetyczna
str. 241
6.5. Szczególne zagadnienia związane z diagnostyką i terapią prenatalną po zaimplementowaniu technik wspomaganej medycznie prokreacji - wzmianka
str. 250
7. Wnioski
str. 255
Rozdział IV. Kompetencja do podejmowania decyzji i wyrażania zgody w zakresie procedur medycznych w fazie życia płodowego
str. 257
1. Uwagi wstępne
str. 257
2. Zasady ogólne podejmowania decyzji i wyrażania zgody w ramach diagnostyki i terapii
str. 262
2.1. Prawo pacjenta do samostanowienia
str. 262
2.2. Uwagi ogólne obejmujące obowiązek informacyjny poprzedzający wyrażenie zgody na podjęcie działań medycznych
str. 269
2.3. Uwagi ogólne obejmujące charakter zgody pacjenta na podjęcie działań przez lekarza
str. 277
2.4. Forma zgody pacjenta na podjęcie działań poprzez lekarza
str. 284
2.5. Zasady ogólne w zakresie danych o wynikach badań
str. 290
2.6. Uwagi ogólne na temat obowiązku zachowania w tajemnicy danych związanych z pacjentem
str. 294
3. Zasady podejmowania decyzji i wyrażania zgody w zakresie opieki przedporodowej w ciąży o dobrym przebiegu
str. 299
4. Zasady podejmowania decyzji i wyrażania zgody w ramach diagnostyki prenatalnej
str. 305
4.1. Podejmowanie decyzji i wyrażanie zgody na przeprowadzenie badań nieinwazyjnych w ramach diagnostyki prenatalnej
str. 305
4.2. Podejmowanie decyzji i wyrażanie zgody na przeprowadzenie badań inwazyjnych w ramach diagnostyki prenatalnej
str. 311
5. Zasady podejmowania decyzji i wyrażania zgody w ramach procedur medycznych obejmujących terapię prenatalną
str. 320
5.1. Uwagi wstępne
str.320
5.2. Leczenie farmakologiczne
str. 322
5.2.1. Zasady podejmowania decyzji i wyrażania zgody na poddanie płodu leczeniu farmakologicznemu
str. 322
5.2.2. Podejmowanie działań medycznych bez zgody w ramach farmakologicznej terapii przedurodzeniowej
str. 326
5.3. Leczenie chirurgiczne
str. 330
5.3.1. Zasady podejmowania decyzji i wyrażania zgody na poddanie płodu leczeniu chirurgicznemu
str. 330
5.3.2. Podejmowanie zabiegów w ramach prenatalnej terapii chirurgicznej bez zgody
str. 332
5.3.3. Eksperymentalny charakter chirurgii prenatalnej
str. 336
6. Zasady podejmowania decyzji i wyrażania zgody w stosunku do dziecka poczętego po zastosowaniu technik wspomaganej medycznie prokreacji
str. 344
6.1. Medycznie wspomagana prokreacja - autonomia podmiotów-pacjentów
str. 344
6.2. Krąg podmiotów objętych działaniami medycznymi
str. 347
6.3. Zakres przedmiotowy i podmiotowy obowiązku informacyjnego
str. 348
6.4. Wyrażanie zgody na zabiegi wspomaganej medycznie prokreacji
str. 352
6.5. Postulaty de lege ferenda w zakresie uregulowania zasad poddania pacjentów wspomaganej medycznie prokreacji
str. 356
7. Wnioski
str. 360
Rozdział V. Interes dziecka poczętego a stan zdrowia matki
str. 363
1. Uwagi wstępne
str. 363
2. Problem konfliktu wartości: zdrowie matki a zdrowiei życie dziecka poczętego
str. 369
3. Podejmowanie decyzji i wyrażanie zgody na zabiegi medyczne, których podmiotem jest kobieta ciężarna w związku z jej stanem zdrowia, w kontekście ochrony dziecka poczętego
str. 379
3.1. Uwagi wstępne
str. 379
3.2. Interes dziecka poczętego a realizacja obowiązku informacyjnego w ramach procedur medycznych, którym poddawana jest kobieta ciężarna
str. 381
3.3. Interes dziecka poczętego a dopuszczalność stosowania instytucji przywileju terapeutycznego w stosunku do kobiety ciężarnej
str. 387
3.4. Przesłanki podmiotowe wyrażenia zgody przez pacjentkę ciężarną
str. 390
3.5. Forma zgody pacjentki ciężarnej
str. 395
3.6. Interes dziecka poczętego a prawo odmowy zgody i sprzeciw pacjentki ciężarnej na podjęcie działań medycznych
str. 397
3.7. Ochrona interesu dziecka poczętego wobec konieczności podjęcia czynności medycznych4. Interes dziecka poczętego a podejmowanie decyzji i wyrażanie zgody w sytuacjach szczególnych w związku ze stanem zdrowia kobiety ciężarnej
str. 410
4.1. Udział pacjentki ciężarnej w eksperymencie medycznym
str. 410
4.1.1. Podejmowanie decyzji o udziale w eksperymencie medycznym kobiety ciężarnej
str..4104.1.2. Wymóg formalny zgody na eksperyment medyczny przeprowadzany na pacjentce ciężarnej
str. 415
4.2. Interes dziecka poczętego a dopuszczalność przerywania ciąży w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej
str. 423
4.2.1. Interpretacja przesłanki zagrożenia dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej
str. 423
4.2.2. Podejmowanie decyzji o przerwaniu ciąży w sytuacji zagrożenia dla życia lub zdrowia ciężarnej
str. 430
4.2.3. Wymóg formalny zgody na przerwanie ciąży w przypadku zagrożenia dla życia lub zdrowia ciężarnej
str. 431
5. Sytuacja prawna ojca dziecka w związku z diagnostyką lub terapią kobiety ciężarnej.
str. 436
6. Wnioski
str. 440
Uwagi końcowe
str. 443
Wykaz powoływanych aktów
str. 449
Wykaz orzecznictwa
str. 455
Bibliografia
str. 457

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

E-booki, upadłość przedsiębiorców z uwzględnieniem praktyki notarialnej. ze wzorami
od 223 11

1 oferta

upadłość przedsiębiorców z uwzględnieniem praktyki notarialnej. ze wzorami

 • ISBN 9788383580296 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
 • Rok wydania 2023 
Porównaj
E-booki, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. komentarz [ebook]
od 72 18

1 oferta

ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. komentarz [ebook]

 • ISBN 9788326427862 
 • Autor Anna Martuszewicz, Katarzyna Piecyk 
 • Wydawnictwo Kluwer SA Wolters 
 • Ilość stron 200 
 • Rok wydania 2011 
Porównaj
E-booki, ochotnicze straże pożarne. komentarz
od 104 50

1 oferta

ochotnicze straże pożarne. komentarz

 • ISBN 9788383283937 
 • Autor Dariusz Kala 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
 • Rok wydania 2023 
Porównaj
E-booki, granice wykładni prawa. znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni
od 52 63

1 oferta

granice wykładni prawa. znaczenie językowe tekstu prawnego jako granica wykładni

 • ISBN 9788326418662 
 • Autor Spyra Tomasz 
 • Wydawnictwo Kluwer SA Wolters 
 • Ilość stron 282 
 • Rok wydania 2006 
Porównaj
E-booki, blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym
od 80 75

1 oferta

blokada rachunku i wstrzymanie transakcji jako środki przymusu w procesie karnym

 • ISBN 9788326490125 
 • Autor Ariadna H. Ochnio 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
Porównaj
E-booki, Leo von petrażycki und die rechtswissenschaft der gegenwart - tomasz giaro (pdf)
od 80 75

1 oferta

Leo von petrażycki und die rechtswissenschaft der gegenwart - tomasz giaro (pdf)

 • ISBN 9788381877817 
 • Autor Tomasz Giaro 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
Porównaj
E-booki, Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy - Małgorzata Sidor-Rządkowska
od 59 20

1 oferta

Zwolnienia pracowników a polityka personalna firmy - Małgorzata Sidor-Rządkowska

 • ISBN 9788326428029 
 • Autor Małgorzata Sidor-Rządkowska 
 • Wydawnictwo Kluwer SA Wolters 
 • Ilość stron 220 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
E-booki, kontrola zarządcza w rachunkowości budżetowej. planowanie i zarządzanie ryzykiem
od 104 50

1 oferta

kontrola zarządcza w rachunkowości budżetowej. planowanie i zarządzanie ryzykiem

 • ISBN 9788382867916 
 • Autor Ireneusz Rosiek 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer 
 • Rok wydania 2022 
Porównaj
E-booki, [EBOOK] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - Ewa Bończak-Kucharczyk
od 245 95

1 oferta

[EBOOK] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz - Ewa Bończak-Kucharczyk

 • ISBN 9788383287423 
 • Autor Ewa Bończak-Kucharczyk 
 • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.