Menu
Zamknij

badania marketingowe

E-booki

Opis

Tytuł Badania marketingowe Podtytuł Metody, techniki i obszary aplikacji na współczesnym rynku Autor Krystyna Mazurek-Łopacińska Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 978-83-01-18776-7 Rok wydania 2016 Warszawa Wydanie 1 liczba stron 605 Format epub, mobi Spis treści Wstęp (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 13 Część I Formułowanie celów i organizacja badań 17 1. Przedmiot i etapy badań marketingowych (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 19 1.1. Istota, przesłanki i użyteczność badań marketingowych 21 1.1.1. Definicja i cele badań 21 1.1.2. Przesłanki wzrostu znaczenia badań marketingowych 23 1.1.3. Ergonomiczność badań marketingowych 25 1.2. Etapy cyklu badania marketingowego 30 1.2.1. Określenie problemu badawczego 30 1.2.2. Formułowanie hipotez 33 1.2.3. Opracowanie planu badań 33 1.2.4. Dobór metod gromadzenia danych 36 1.2.5. Analizowanie i interpretowanie informacji 38 1.2.6. Sporządzanie raportu z badań 40 Pytania i zadania kontrolne 40 Część II Informacja rynkowa – źródła, formy i świeże tendencje gromadzenia 43 2. System danych marketingowej i organizacja badań (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 45 2.1. System informacji marketingowej 47 2.2. Organizacja badań marketingowych 53 2.3. Problemy współpracy przedsiębiorstwa z agencją badawczą 57 2.4. Strategiczne badania marketingowe 66 Pytania i zadania kontrolne 68 3. Gromadzenie marketingowych danych wtórnych w procesie badań rynkowych 69 3.1. Źródła, typy i procedura gromadzenia informacji marketingowych o charakterze wtórnym (Władysława Muszyńska) 71 3.1.1. Marketingowe źródła i dane wtórne a marketingowe źródła i dane pierwotne – definiowanie pojęć 71 3.1.2. Procedura gromadzenia danych marketingowych o charakterze wtórnym 72 3.1.3. Przesłanki użytkowania źródeł informacji wtórnych w badaniach marketingowych 74 3.1.4. Klasyfikacja marketingowych danych wtórnych według miejsca powstawania 75 3.1.4.1. Marketingowe dane wewnętrzne 75 3.1.4.2. Marketingowe dane zewnętrzne: krajowe i zagraniczne 76 3.2. Podsystem wewnętrznej danych marketingowej o charakterze wtórnym (Władysława Muszyńska) 77 3.2.1. Informacje marketingowe w przekroju parametry i miejsca generowania informacji rynkowej 78 3.2.2. Typy informacji wtórnych wytworzonych w działach marketingu i innych komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa 80 3.2.3. Obligatoryjne i fakultatywne źródła danych – ich znaczenie w analizie marketingowej przedsiębiorstwa 82 3.2.4. Wewnętrzne marketingowe bazy informacji 85 3.3. Podsystem marketingowej informacji o charakterze zewnętrznym – krajowej (Władysława Muszyńska) 90 3.3.1. Klasyfikacja wtórnych źródeł informacji rynkowych w przekroju podmiotowym i przedmiotowym 90 3.3.1.1. Rządowe i samorządowe instytucje tworzące zasoby danych rynkowych 92 3.3.1.2. Zasoby danych rynkowych GUS – ich przydatność w badaniach marketingowych 96 3.3.1.3. Podmioty rynku finansowego – instytucje finansowe, banki, ubezpieczyciele, marki leasingowe 103 3.3.1.4. Instytucje centralne i agencje informacji gospodarczej 105 3.3.1.5. Przedsiębiorstwa, zrzeszenia przedsiębiorstw, spółdzielnie, organizacje pożytku społecznego, fundacje i inne podmioty prowadzące działalność rynkową 106 3.3.1.6. Uczelnie, instytuty badawczo-rozwojowe i biblioteki 109 3.3.1.7. Agencje badań rynkowych, marketingowych, wywiadownie gospodarcze 110 3.3.1.8. Producenta stwarzające bazy danych o uczestnikach rynku i konsumentach 112 3.3.1.9. Wydawnictwa i redakcje czasopism, media (radio, TV, internet) 113 3.4. Podsystem informacji marketingowej zewnętrznej – zagranicznej (Władysława Muszyńska) 115 3.5. Tworzenie komputerowych baz informacji (Magdalena Sobocińska) 118 3.6. Jakość informacji wtórnych – korzyści i ograniczenia ich gromadzenia (Władysława Muszyńska) 122 Pytania i zadania kontrolne 125 4. Gromadzenie informacji pierwotnych 127 4.1. Zastosowanie metody ankietowej w badaniu zachowań podmiotów rynku (Janusz Marak) 129 4.1.1. Funkcje i warianty ankiet 129 4.1.2. Procedura badania ankietowego 136 4.1.2.1. Określenie celu, zakresu i charakteru badania 137 4.1.2.2. Ustalenie liczby i kryteriów doboru respondentów 138 4.1.2.3. Opracowanie planu analizy wyników 144 4.1.2.4. Opracowanie kwestionariusza 145 4.1.2.5. Badanie terenowe (gromadzenie danych) 153 4.1.2.6. Weryfikacja uzyskanych odpowiedzi 154 4.1.2.7. Obliczanie wyników 154 4.1.2.8. Badanie współzależności zmiennych 155 4.1.2.9. Sporządzenie raportu z badania ankietowego 158 4.1.3. Przykład badania ankietowego 158 4.2. Badania oparte na panelach klasycznych (Janusz Marak) 166 4.3. Metody jakościowe gromadzenia danych o nabywcach 169 4.3.1. Obserwacje (Janusz Marak) 169 4.3.2. Motywacje jako przedmiot badań marketingowych (Grażyna Światowy) 172 4.3.3. Wywiady pogłębione 175 4.3.3.1. Pogłębione wywiady grupowe (Janusz Marak) 175 4.3.3.2. Zogniskowane wywiady grupowe (Magdalena Sobocińska) 179 4.3.3.3. Pogłębione wywiady jednostkowe (Janusz Marak) 185 4.3.4. Badanie emocji, ich pomiar i analiza (Grażyna Światowy) 187 4.3.5. Techniki projekcyjne w badaniach marketingowych (Grażyna Światowy) 190 4.4. Pomiar zmiennych jakościowych (Grażyna Światowy) 197 4.4.1. Badanie postaw 197 4.4.2. Skale pomiaru postaw 201 4.4.3. Metoda analizy struktury preferencji 205 4.4.4. Mierzenie zamiarów zakupu 206 4.5. Eksperymenty (Janusz Marak) 208 4.5.1. Eksperymenty z jedną zmienną 208 4.5.2. Eksperymenty z wieloma zmiennymi 210 4.5.3. Przykład badania eksperymentalnego 217 Pytania i zadania kontrolne 219 5. Badania marketingowe przez internet (Magdalena Sobocińska) 223 5.1. Specyfika internetu, jego użycia i przesłanki rosnącej roli w badaniach marketingowych 225 5.2. Użycie internetu do gromadzenia informacji o charakterze wtórnym 232 5.3. Panele internetowe jako kierunek rozwoju ilościowych badań marketingowych prowadzonych przez internet 233 5.4. Prowadzenie badań jakościowych poprzez internet 250 5.5. Internet jako narzędzie wspomagające proces realizacji tradycyjnych badań 260 5.6. Badania serwisów internetowych 261 5.7. Zalety i wady badań marketingowych prowadzonych z użyciem internetu 264 Pytania i zadania kontrolne 265 Część III użycie badań w strategicznym planowaniu marketingowym 267 6. Analiza sytuacji marketingowej przedsiębiorstwa (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 269 6.1. Badania czynników makrootoczenia 271 6.2. Badanie czynników mikrootoczenia 274 6.3. Analiza konkurencji 278 6.4. Prognozowanie sprzedaży i badanie potencjału rynku 280 Pytania i zadania kontrolne 283 7. Określanie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa i kierunków jego rozwoju (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 285 7.1. Analiza udziału w rynku 287 7.1.1. Wskaźniki poziomu i struktury udziału w rynku 287 7.1.2. Analiza dynamiki udziału w rynku 289 7.2. Udział w rynku jako podstawa określenia strategii przedsiębiorstwa 291 7.3. Analiza słabych i konkretnych stron przedsiębiorstwa i szans i zagrożeń 297 Pytania i zadania kontrolne 303 8. Segmentacja rynku w procesie definiowania rynków docelowych 305 8.1. Podstawowe pojęcia: rynek, rynek docelowy, segmentacja, stopnie segmentacji (Władysława Muszyńska) 307 8.1.1. Definiowanie rynku w ujęciu klasycznym i marketingowym 307 8.1.2. Etapy procesu planowania i realizacji marketingu docelowego 308 8.2. Podstawy informacyjne i organizacja cyklu segmentacji w przedsiębiorstwie (Władysława Muszyńska) 309 8.2.1. Organizacja segmentacji w przedsiębiorstwie 309 8.2.2. Warianty danych niezbędnych w procesie segmentacji 310 8.3. Proces segmentacji – etapy, stopnie, warianty (Władysława Muszyńska) 311 8.3.1. Makrosegmentacja i mikrosegmentacja rynku 311 8.3.2. Stopnie i typy segmentacji według wybranych kryteriów 313 8.3.3. Przegląd procedur segmentacji rynku 318 8.4. Warunki wydajnej i efektywnej segmentacji rynku (Władysława Muszyńska) 321 8.4.1. Warunki użyteczności cyklu segmentacji 321 8.4.2. Ocena piękności segmentu rynku 325 8.5. Wykorzystanie segmentacji – przykłady procedur 328 8.5.1. Przykład segmentacji rynku IT w Polsce (Iwona Czerska) 328 8.5.2. Użycie segmentacji w procesie pozyskiwania klienta strategicznego (Władysława Muszyńska) 349 Pytania i zadania kontrolne 352 9. Badania produktu 353 9.1. Przesłanki i istota badań marketingowych artykułu (Bogdan Sojkin) 355 9.2. Badania nowego produktu (Bogdan Sojkin) 359 9.2.1. Badanie (przesiewanie) nowych pomysłów (idei) na produkt 360 9.3. Badanie koncepcji nowego produktu czy usługi 364 9.3.1. Metody pozyskiwania pomysłów na nowy produkt (Bogdan Sojkin) 364 9.3.2. Dom Jakości Quality Function Deployment w badaniu koncepcji artykułu materialnego i usługi 368 9.3.2.1. Badanie koncepcji towaru materialnego (Bogdan Sojkin) 368 9.3.2.2. Badanie koncepcji usługi (Barbara Iwankiewicz-Rak) 371 9.4. Badania prototypu/kolekcji próbnej towaru (Bogdan Sojkin) 372 9.5. Testowanie marketingowe artykułu (Bogdan Sojkin) 378 9.6. Badania istniejącego produktu i jego pozycji rynkowej (Bogdan Sojkin) 389 9.7. Badanie nazwy, opakowania i etykiety towaru (Bogdan Sojkin) 394 9.8. Wybrane techniki neurobiologiczne w badaniach produktu i jego wyposażenia (Bogdan Sojkin) 397 9.9. Wprowadzenie na rynek wody mineralnej Cechini Muszyna wraz jej wyposażeniem (butelka, etykieta) i jej ewolucja rynkowa (Bogdan Sojkin) 408 9.9.1. Przesłanki wprowadzenia wody mineralnej 408 9.9.2. Badanie nazwy 409 9.9.3. Badanie opakowania 410 9.9.4. Badania etykiety 411 9.10. Eye Tracking w badaniu opakowań kosmetyków (Bogdan Sojkin) 414 Pytania i zadania kontrolne 417 10. Metody badania cen (Paweł Waniowski) 419 10.1. Wtórne źródła danych o cenach 422 10.2. Badania skłonności nabywców do zaakceptowania danej ceny i prawdopodobieństwa zakupu po danej cenie 425 10.3. Badanie relacji między przychodami ze sprzedaży a poniesionymi kosztami 436 10.4. Analiza kosztów krańcowych 446 10.5. Badanie cen w zależności od fazy procesu życia produktu 448 10.6. Badanie relacji między ceną a popytem 451 10.7. Badanie zewnętrznych czynników wpływających na ceny 456 Pytania i zadania kontrolne 457 11. Badania systemu dystrybucji 459 11.1. Uwagi wstępne (Władysław Szczepankiewicz) 461 11.2. Dobór rodzaju kanału dystrybucji (Władysław Szczepankiewicz) 464 11.3. Dystrybucja fizyczna jako obiekt badań marketingowych (Władysław Szczepankiewicz) 475 11.4. Analiza i ocena poziomu obsługi konsumentów 486 11.4.1. Czynniki i kryteria oceny poziomu obsługi klientów (Władysław Szczepankiewicz) 486 11.4.2. Badanie wpływu ekspozycji towarów w punkcie sprzedaży na decyzje nabywców (Barbara Iwankiewicz-Rak) 493 11.4.3. Badanie wpływu jakości pracy sprzedawców na produktywność sprzedaży (Barbara Iwankiewicz-Rak) 496 11.5. Badanie strat w łańcuchach dostaw (Władysław Szczepankiewicz) 500 11.5.1. Definicja, podział, charakterystyka i struktura strat 500 Pytania i zadania kontrolne 511 12. Badania efektywności systemu komunikacji (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 513 12.1. Podstawowe etapy badań nad reklamą 515 12.2. Warianty testów i innych metod używanych w badaniach nad reklamą 518 12.3. Badanie zasięgu reklamy 524 12.4. Metody oceny efektywności reklamy 529 12.5. Metody pomiaru produktywności promocji w internecie 536 12.5.1. Warianty badań: site-centric oraz user-centric 536 12.5.2. Mierzenie produktywności reklam banerowych i kampanii w wyszukiwarkach internetowych 538 12.5.3. Mierzenie skuteczności kampanii e-mail marketingowych 539 12.5.4. Reklama w mediach społecznościowych 540 12.6. Wydajność reklamy internetowej w świetle badań 545 12.7. Bilans (podsumowanie) kampanii reklamowej 549 12.8. Pomiar efektów promocji sprzedaży 552 Pytania i zadania kontrolne 561 13. Badanie satysfakcji i lojalności klientów 563 13.1. Istota i podstawy pomiaru satysfakcji (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 565 13.2. Program badania i pomiaru satysfakcji klientów (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 568 13.3. Metoda Servqual w badaniu satysfakcji klientów (Barbara Iwankiewicz-Rak) 572 13.4. Badania Mystery Shopping (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 577 13.5. Obliczanie wskaźnika satysfakcji klientów (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 582 13.6. Krajowe wskaźniki satysfakcji (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 586 13.7. Satysfakcja klientów jako kluczowa zmienna w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 587 13.8. Metody pomiaru lojalności konsumentów wobec marki (Krystyna Mazurek-Łopacińska) 590 Pytania i zadania kontrolne 594 Bibliografia 595

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

E-booki, spektroskopia oscylacyjna
od 75 05

1 oferta

spektroskopia oscylacyjna

 • ISBN 9788301188450 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 300 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
E-booki, Dachy
od 60 80

1 oferta

Dachy

 • ISBN 9788301187675 
 • Autor Dariusz Bajno 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 260 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
E-booki, Polsko-angielski słownik matematyczny - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką
od 35 59

2 oferty

Polsko-angielski słownik matematyczny - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką

 • ISBN 9788301185954 
 • Autor Hanna Jezierska 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 162 
 • Rok wydania 2018 
 • Tematyka nauka, technika, informatyka, przyrodnicze 
Porównaj
E-booki, Angielsko-polski słownik matematyczny - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką
od 28 34

3 oferty

Angielsko-polski słownik matematyczny - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką

 • ISBN 9788301185541 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 168 
 • Rok wydania 2017 
 • Tematyka nauka, technika, informatyka, przyrodnicze 
Porównaj
E-booki, analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa
od 65 55

1 oferta

analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa

 • ISBN 9788301175177 
 • Autor Paweł Mielcarz, Paweł Paszczyk 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 210 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
E-booki, O przyjemności. Od starożytnej hedone po oświeceniowy libertynizm i utylitaryzm
od 84 55

1 oferta

O przyjemności. Od starożytnej hedone po oświeceniowy libertynizm i utylitaryzm

 • ISBN 9788301222567 
 • Autor Lesław Hostyński 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Tematyka humanistyczne, nauka, technika, informatyka 
Porównaj
E-booki, historia technik budowlanych. fundamenty, rusztowania, mury, więźby, sklepienia
od 70 30

1 oferta

historia technik budowlanych. fundamenty, rusztowania, mury, więźby, sklepienia

 • ISBN 9788301212193 
 • Autor Jan Tajchman,Andrzej Jurecki 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
Porównaj
E-booki, paradoksy isaiaha berlina. berlinowska interpretacja oświecenia i kontroświecenia
od 56 05

1 oferta

paradoksy isaiaha berlina. berlinowska interpretacja oświecenia i kontroświecenia

 • ISBN 9788301216863 
 • Autor Michał Wendland 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
Porównaj
E-booki, family office. teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym
od 65 55

1 oferta

family office. teoria i praktyka działania na rynkach polskim i międzynarodowym

 • ISBN 9788301215859 
 • Autor Tomasz Sosnowski,Artur Sajnóg,Małgorzata Janicka 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.