Menu
Zamknij

Chemia fizyczna t.1 (opr. broszurowa) od 68 59

Chemia

Opis

Od wielu lat podręcznik znany i uznawany za standard na wielu uczelniach. Poprowadzono w nim spójny i jednolity wykład chemii fizycznej, który opiera się na termodynamice oraz mechanice kwantowej. Od czasu pierwszego wydania zaszło jednak mnóstwo zmian w zakresie zjawisk i metod fizykochemicznych i dlatego grono specjalistów ? uczniów profesorów Pigonia i Ruziewicza ? podjęło się dokonania koniecznych uzupełnień i aktualizacji podręcznika, by mógł on nadal pełnić rolę podstawowego kompendium wiedzy z tej dziedziny.

Podstawowe zmiany, których dokonano w nowym wydaniu to:
? dołączenie odniesień do najnowszych osiągnięć i zjawisk w dziedzinie chemii fizycznej, m.in. W zakresie metod analitycznych i badawczych, zastosowań, powstawania i stabilności struktur biologicznych,
? dobranie do obowiązującej nomenklatury fizykochemicznej,
? reorganizacja treści podręcznika i wzbogacenie jej dodatkowymi paragrafami i materiałem ilustracyjnym.

Spis treści:

Przedmowa
Wstęp

1. TERMODYNAMIKA CHEMICZNA
1.1. Pojęcia podstawowe
1.2 Pierwsza zasada termodynamiki
1.2.1. Sformułowanie pierwszej zasady termodynamiki
1.2.2. Praca
1.2.3. Energ i a wewnętrzna
1.3. Podstawy termochemii
1.3.1. Ciepło reakcji w stałej pojemności i pod stałym ciśnieniem; entalpia
1.3.2. Związek pomiędzy Cp a Cv oraz między ?Hr a ?Ur
1.3.3. Zależność ciepła reakcji od ciśnienia (objętości) i od temperatury
1.3.4. Prawo Hessa. Typowe ciepło reakcji
1.3.5. Doświadczalne metody wyznaczania ciepła reakcji
1.4. Druga zasada termodynamiki
1.4.1. Procesy odwracalne i nieodwracalne
1.4.2. Entropia
1.4.3. Energia swobodna i entalpia luźna
1.4.4. Produkcja entropii w reakcji chemicznej. Powinowactwo chemiczne
1.4.5. Związki między funkcjami termodynamicznymi
1.5. Statyka chemiczna
1.5.1. Układy otwarte. Potencjał chemiczny
1.5.2. Potencjał chemiczny i powinowactwo. Równowaga chemiczna i fazowa
1.5.3. Funkcje termodynamiczne gazu genialnego
1.5.4. Roztwory idealne i znakomite
1.5.5. Prawo działania mas
1.5.6. Zależność stałych równowagi od temperatury i ciśnienia. Reguła przekory 1.5.7. Roztwory rzeczywiste
1.5.8. Powinowactwo charakterystyczne i stała równowagi
1.5.9. Twierdzenie Nernsta?Plancka
1.5.10. Obliczanie wartości typowego powinowactwa i stałej równowagi reakcji
1.5.11. Obliczanie stężeń reagentów w stanie równowagi

2. UKŁADY JEDNOSKŁADNIKOWE: GAZY I FAZY SKONDENSOWANE
2.1. Teoria kinetyczna gazów
2.1.1. Rozkład prędkości cząsteczek gazu
2.1.2. Równanie stanu gazu
2.1.3. Molowa pojemność grzewcza gazu rewelacyjnego
2.1.4. Zderzenia cząsteczek gazu
2.2. Gazy rzeczywiste
2.2.1. Atrybuty gazów rzeczywistych ? gaz van der Waalsa
2.2.2. Równania stanu gazów rzeczywistych
2.2.3. Skraplanie gazów i zjawiska krytyczne
2.2.4. Zredukowane równanie stanu. Teoremat o stanach odpowiadających sobie
2.2.5. Współczynniki lotności
2.2.6. Funkcje termodynamiczne gazów rzeczywistych
2.3. Fazy skondensowane
2.3.1. Funkcja rozkładu w fazach skondensowanych
2.3.2. Stan ciekły
2.3.3. Równania stanu cieczy
2.4. Równowagi fazowe w układach jednoskładnikowych
2.4.1. Przemiany fazowe pierwszego i drugiego typu
2.4.2. Prawo Clausiusa?Clapeyrona
2.4.3. Wykresy fazowe układów jednoskładnikowych
2.4.4. Przemiany monotropowe i enancjotropowe

3. RÓWNOWAGI FAZOWE W UKŁADACH WIELOSKŁADNIKOWYCH
3.1. Reguła faz Gibbsa
3.1.1. Poziomy swobody
3.1.2. Elementy niezależne
3.1.3. Prawo przesunięć równowagi
3.2. Układy dwuskładnikowe
3.2.1. Rozpuszczalność wzajemna dwóch cieczy
3.2.2. Prężność pary nasyconej nad roztworem. Prawo Raoulta i prawo Henry?ego
3.2.3. Skład pary nad roztworem. Destylacja izotermiczna i izobaryczna
3.2.4. Azeotropia
3.2.5. Heteroazeotropia i heterozeotropia
3.2.6. Rozpuszczalność gazów w cieczach
3.2.7. Równowaga cieczy i fazy stałej w układzie dwuskładnikowym
3.3. Zjawiska osmotyczne w układach dwuskładnikowych
3.3.1. Ebuliometria i kriometria
3.3.2. Ciśnienie osmotyczme roztworu
3.4. Układy trójskładnikowe
3.4.1. Trójkąt stężeń Gibbsa
3.4.2. Rozpuszczalność wzajemna trzech cieczy
3.4.3. Prawo podziału Nernsta
3.4.4. Równowagi pomiędzy fazami ciekłymi i stałymi
3.5. Współczynniki dynamiczności składnika w roztworze
3.6. Kinetyka i mechanizm przemian fazowych

4. FAZY POWIERZCHNIOWE I UKŁADY DYSPERSYJNE
4.1. Molekularna struktura warstwy powierzchniowej
4.2. Adsorpcja
4.2.1. Adsorpcja fizyczna i chemiczna
4.2.2. Izoterma adsorpcji Langmuira
4.2.3. Izotermy adsorpcji w układach rzeczywistych
4.2.4. Adsorpcja w materiałach porowatych
4.2.5. Wykorzystania
4.3. Zjawiska powierzchniowe w fazach jednoskładnikowych
4.3.1. Termodynamika fazy powierzchniowej
4.3.2. Ciśnienie pęcherzykowe
4.3.3. Prężność pary nad wykrzywioną powierzchnią
4.3.4. Napięcie powierzchniowe czystych cieczy
4.3.5. Napięcie międzyfazowe. Praca adhezji, kąt zwilżania
4.3.6. Metody pomiaru napięcia powierzchniowego
4.4. Zjawiska powierzchniowe w roztworach
4.4.1. Napięcie powierzchniowe roztworów. Równanie Szyszkowskiego
4.4.2. Równanie adsorpcji Gibbsa i równanie stanu gazu dwuwymiarowego
4.4.3. Adsorpcja z roztworów
4.5. Struktura warstw powierzchniowych
4.5.1. Warstwy monomolekularne na powierzchniach ciekłych
4.5.2. Materiały do otrzymywania warstw Langmuira
4.5.3. Otrzymywanie i parametry warstw Langmuira?Blodgett
4.5.4. Samoorganizujące się warstwy molekularne
4.6. Procesy agregacji w układach wielofazowych
4.7. Układy dyspersyjne
4.7.1. Klasyfikacja układów dyspersyjnych
4.7.2. Metody otrzymywania układów dyspersyjnych
4.7.3. Wytrzymałość układów dyspersyjnych
4.7.4. Funkcje rozkładu mas molowych i średnie masy molowe
4.7.5. Atrybuty molekularno-kinetyczne
4.7.6. Właściwości optyczne
4.7.7. Zjawiska elektrokinetyczne

5. ELEKTROCHEMIA
5.1. Równowagi jonowe w roztworach
5.1.1. Aktywności jonów i dynamiczność elektrolitu
5.1.2. Teoria elektrolitów potężnych
5.1.3. Iloczyn rozpuszczalności
5.1.4. Równowagi kwasowo-zasadowe. Teoria Br?nsteda
5.1.5. Inne teorie kwasów i zasad
5.1.6. Wykładnik jonów wodorowych (pH)
5.2. Różnice potencjałów na granicach faz
5.2.1. Potencjał Volty i potencjał Galvaniego
5.2.2. Elektryczna powłoka podwójna
5.2.3. Potencjał elektrochemiczny i różnica potencjałów na granicy faz
5.3. Ogniwa elektrochemiczne
5.3.1. Termodynamika ogniwa
5.3.2. Potencjał półogniwa. Potencjał standardowy
5.3.3. Warianty półogniw
5.3.4. Wyznaczanie typowych potencjałów półogniw i współczynników aktywności elektrolitu
5.3.5. Szeregnapięcio wy metali
5.3.6. Pomiar siły elektromotorycznej
5.3.7. Potencjał dyfuzyjny. Ogniwa stężeniowe
5.3.8. Potencjał membranowy. Elektrody jonoselektywne. Pomiary pH
5.3.9. Ogniwa jako źródła energii
5.4. Polaryzacja elektrod i procesy elektrodowe
5.4.1. Energetyczne i kinetyczne warunki elektrolizy. Nadpotencjał
5.4.2. Nadpotencjał dyfuzyjny
5.4.3. Nadpotencjał aktywacyjny
5.4.4. Nadpotencjał wydzielania wodoru
5.4.5. Pasywacja i korozja metali. Wykresy Pourbaix?go
5.5. Przewodnictwo elektryczne elektrolitów
5.5.1. Wędrówka jonów
5.5.2. Przewodność elektrolityczna i przewodność molowa
5.5.3. Zależność przewodnictwa roztworu od stężenia
5.5.4. Wpływ temperatury, ciśnienia i typu rozpuszczalnika na przewodnictwo roztworów elektrolitów
5.5.5. Liczby przenoszenia jonów
5.5.6. Użycie pomiarów przewodnictwa roztworów elektrolitów
5.5.7. Przewodnictwo stopionych soli
5.5.8. Przewodnictwo elektryczne kryształów jonowych
5.6. Elektrochemiczne metody analizy
5.6.1. Potencjometria i pehametria
5.6.2. Kulometria
5.6.3. Konduktometria
5.6.4. Polarografia, woltamperometria i amperometria
5.6.5. Metody inwersyjne

6. ZJAWISKA TRANSPORTU I PROCESY NIEODWRACALNE
6.1. Zjawiska transportu
6.1.1. Efuzja
6.1.2. Przewodzenie ciepła
6.1.3. Dyfuzja
6.1.4. Termodyfuzja
6.1.5. Przepływ lepki
6.2. Termodynamika cyklów nieodwracalnych
6.2.1. Lokalny opis termodynamiczny
6.2.2. Źródło entropii
6.2.3. Sprzężenia cyklów
6.2.4. Efekty krzyżowe
6.2.5. Stany stacjonarne
6.2.6. Zasada ewolucji. Struktury dysypacyjne
6.2.7. Stabilność stanów stacjonarnych. Samoorganizacja

7. KINETYKA CHEMICZNA
7.1. Podstawy kinetyki chemicznej
7.1.1. Prędkość i rząd reakcji
7.1.2. Reakcje elementarne
7.2. Doświadczalne metody badań kinetycznych
7.2.1. Metody pomiarów kinetycznych
7.2.2. Badanie kinetyki prędkich reakcji
7.2.3. Wykrywanie przejściowych produktów reakcji
7.3. Podstawowe równania kinetyczne
7.3.1. Reakcje pierwszego rzędu
7.3.2. Reakcje drugiego rzędu
7.3.3. Reakcje trzeciego rzędu
7.3.4. Reakcje n-tego rzędu
7.3.5. Metody wyznaczania rzędu reakcji
7.3.6. Równania kinetyczne reakcji biegnących w reaktorach przepływowych
7.4. Kinetyka reakcji złożonych
7.4.1. Reakcje odwracalne
7.4.2. Reakcje równoległe
7.4.3. Reakcje następcze
7.4.4. Równowaga wstępna
7.4.5. Przykłady mechanizmów reakcji złożonych
7.5. Reakcje łańcuchowe
7.5.1. Kształt mechanizmu reakcji łańcuchowych
7.5.2. Proste przykłady kinetyki nierozgałęzionych reakcji łańcuchowych
7.5.3. Reakcja syntezy HBr
7.5.4. Rozgałęzione reakcje łańcuchowe i reakcje wybuchowe
7.6. Mechanizm reakcji elementarnych
7.6.1. Zależność prędkości reakcji od temperatury. Równanie Arrheniusa
7.6.2. Energia aktywacji reakcji złożonych
7.6.3. Teoria zderzeń intensywnych dla reakcji dwucząsteczkowych
7.6.4. Podstawowe pojęcia teorii stanu przejściowego
7.6.5. Powierzchnia energii potencjalnej i współrzędna reakcji
7.6.6. Rola oscylacji w molekularnym przebiegu reakcji
7.6.7. Stała szybkości reakcji w teorii stanu przejściowego
7.6.8. Reakcje jednocząsteczkowe: mechanizm Lindemanna
7.6.9. Reakcje trójcząsteczkowe
7.6.10. O mechanizmie reakcji w roztworach
7.7. Kataliza i autokataliza
7.7.1. Katalizatory
7.7.2. Kataliza homogeniczna
7.7.3. Katalityczne działanie enzymów
7.7.4. Reakcje autokatalityczne
7.7.5. Reakcje oscylacyjne. Hipercykle
7.8. Kataliza heterogeniczna
7.8.1. Rola adsorpcji w reakcjach kontaktowych
7.8.2. Podział stałych katalizatorów. Nośniki i promotory
7.8.3. Działanie katalizatorów metalicznych
7.8.4. Działanie katalityczne półprzewodników
7.8.5. Tlenki metali przejściowych
7.8.6. Działanie katalizatorów glinokrzemianowych
7.8.7. Prędkość reakcji kontaktowych w warunkach statycznych
7.8.8. Energia aktywacji reakcji kontaktowych
7.9. Kinetyka reakcji jonowych i homogenicznych reakcji katalitycznych w roztworach
7.9.1. Wpływ ładunków reagujących jonów na stałą prędkości
7.9.2. Reakcje o szybkości ograniczonej dyfuzją
7.9.3. Reakcje z wymianą elektronu: teoria Marcusa
7.9.4. Efekty solne w reakcjach jonowych
7.9.5. Kataliza kwasowo-zasadowa
7.9.6. Związki kompleksowe w katalizie homogenicznej
7.10. Kinetyka niektórych procesów w układach wielofazowych
7.10.1. Kinetyka rozpuszczania i krystalizacji z roztworów
7.10.2. O kinetyce reakcji z udziałem faz stałych

Dodatki:
D.1. Różniczka zupełna, niezupełna, zależność Eulera
D.2. Wartości niektórych całek spotykanych w teorii kinetycznej i termodynamice statystycznej gazu genialnego
D.3. Komponenty analizy wektorowej

Literatura uzupełniająca
Skorowidz nazwisk
Skorowidz rzeczowy

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Chemia, Chemia ogólna Cząsteczki materia reakcje (opr. twarda)
od 153 30

2 oferty

Chemia ogólna Cząsteczki materia reakcje (opr. twarda)

 • ISBN 9788301138103 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Loretta Jones, Peter Atkins 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 1220 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Chemia, Podstawy chemii nieorganicznej tom 2 (opr. miękka)
od 41 30

2 oferty

Podstawy chemii nieorganicznej tom 2 (opr. miękka)

 • ISBN 9788301162825 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Adam Bielański 
 • Wydawnictwo PWN 
 • Ilość stron 556 
 • Rok wydania 2011 
Porównaj
Chemia, Podstawy chemii nieorganicznej t.1 (opr. miękka)
od 41 30

2 oferty

Podstawy chemii nieorganicznej t.1 (opr. miękka)

 • ISBN 9788301162818 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Adam Bielański 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 550 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Chemia, Polityka społeczna (opr. miękka)
od 55 41

4 oferty

Polityka społeczna (opr. miękka)

 • ISBN 9788301153045 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Marquard Odo 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 474 
 • Rok wydania 2011 
Porównaj
Chemia, Chemia analityczna t.2 Chemiczne metody analizy ilościowej (opr. miękka)
od 40 41

2 oferty

Chemia analityczna t.2 Chemiczne metody analizy ilościowej (opr. miękka)

 • ISBN 9788301141578 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 412 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Chemia, Laboratorium w szufladzie Optyka - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką (opr. miękka)
od 41 02

3 oferty

Laboratorium w szufladzie Optyka - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką (opr. miękka)

 • ISBN 9788301186685 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Adamaszek Zasław 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 304 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
Chemia, Fundamenty palowe. T. 2 nowość Badania i zastosowania (opr. miękka)
od 44 91

1 oferta

Fundamenty palowe. T. 2 nowość Badania i zastosowania (opr. miękka)

 • ISBN 9788301164850 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Kazimierz Gwizdała 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 200 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Chemia, Współczesna wiedza o polimerach (opr. miękka)
od 59 95

2 oferty

Współczesna wiedza o polimerach (opr. miękka)

 • ISBN 9788301155698 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Jan F. Rabek 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 586 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Chemia, Chemia organiczna część 3 (opr. miękka)
od 53 91

4 oferty

Chemia organiczna część 3 (opr. miękka)

 • ISBN 9788301144036 
 • Oprawa miękka 
 • Autor McMurry John 
 • Wydawnictwo PWN 
 • Ilość stron 264 
 • Rok wydania 2007 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.